Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Οι κλωβοστοιχίες του θανάτου των εκτρεφόμενων κουνελιών, θα απασχολήσουν σήμερα τους ευρωβουλευτές, που επιδιώκουν την προώθηση της κατανάλωσης κρέατος κουνελιώνσήμερα 14-3-2017 οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν το ψήφισμα για την κατάργηση των συρμάτινων κλωβών στα εκτρεφόμενα κουνέλια, στη σύνοδο ολομέλειας στο Στρασβούργο. Το υψηλότερο κόστος για εναλλακτικά συστήματα εκτροφής (πάρκα) θα αντισταθμιστεί με την προώθηση της κατανάλωσης κρέατος κουνελιών

στις 25-1-2017  η επιτροπή γεωργίας του ευρωκοινοβουλίου, σε ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, υποστήριξε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνουν τους αγρότες για τη σταδιακή κατάργηση των συμβατικών κλωβοστοιχιών των εκτρεφόμενων κουνελιών και την αντικατάστασή τους με πιο υγιείς, αλλά οικονομικά προσιτές εναλλακτικές λύσεις,  [όπως τα συστήματα εκτροφής με περίφραξη, πάρκο  ή "pen farming systems"]
 Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι η ευημερία και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εκτρεφόμενων κουνελιών, θα βοηθήσει την πρόληψη των ασθενειών τους και θα μειώσει την ανάγκη για την εντατική χρήση  αντιβιοτικών που καταλήγουν στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα
Το σχέδιο του -μη-νομοθετικού - ψηφίσματος, εγκρίθηκε με 29 ψήφους υπέρ,  επτά κατά και εννέα αποχές.
Τροπολογία που ζητούσε -για τη νομοθεσία της ΕΕ- να υπάρχουν οι ελάχιστες προδιαγραφές για την πρστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών απορρίφθηκε με ενιαία ψηφοφορία (21 υπέρ, 22 κατά, δύο αποχές).
Επισημαίνεται ωστόσο, ότι για να αντισταθμιστεί  το υψηλότερο κόστος των εναλλακτικών συστημάτων εκτροφής, η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να στηρίξει τον τομέα και την προώθηση της κατανάλωσης του κρέατος κουνελιών.
οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη χρήση της χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ για τη στήριξη γεωργών που επιλέγουν εναλλακτικές λύσεις υψηλότερης κοινωνικής πρόνοιας.

Το κείμενο του ψηφίσματος πρέπει να ελεγχθεί και θα εγκριθεί από το σύνολο του κοινοβουλίου, στη σύνοδο ολομέλειας στο Στρασβούργο στις 13-16 Μαρτίου.

Τα περισσότερα εκτρεφόμενα κουνέλια  στην ΕΕ, εκτρέφονται σε συμβατικούς κλωβούς.
Περίπου 340 εκατομμύρια κουνέλια  σφάζονται για το κρέας τους στην ΕΕ κάθε χρόνο, αυτό αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% της τελικής ζωικής παραγωγής της ΕΕ. Η παραγωγή μειώνεται σταθερά - από 3,9% το 2016 σύμφωνα με τις προβλέψεις - επειδή η ζήτηση των καταναλωτών μειώνεται.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κουνελιών του κόσμου, μπροστά από την Κίνα, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κρέατος κουνελιού. Περίπου το 99% των εισαγωγών κρέατος κουνελιού της ΕΕ, προέρχονται από την Κίνα.

Τετάρτη 25 του Ιανουαρίου του 2017, Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Υπό την προεδρία του: Czesław Adam Siekierski ((EPP, Πολωνία)
πηγή
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170124IPR59758/give-rabbits-more-space-urge-agriculture-committee-meps

Εισηγητής: Stefan Eck
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0011+0+DOC+XML+V0//EN&language=en

στην εισήγηση αναφέρθηκε ότι,  υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την κακή διαβίωση, τα υψηλά επίπεδα άγχους και τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και νοσηρότητας των εκτρεφόμενων για το κρέας τους,  κουνελιών στην Ευρώπη, (όπως έχει ήδη συναφθεί από την EFSA το 2005)
Η EFSA το 2005, κατέληξε στο συμπέρασμα  ότι τα ποσοστά θνησιμότητας και νοσηρότητας των εκτρεφόμενων κουνελιών φαίνονταν σημαντικά υψηλότερα από ό, τι σε άλλα εκτρεφόμενα είδη ζώων λόγω εντερικών και αναπνευστικών λοιμώξεων και αναπαραγωγικών προβλημάτων.
τα κουνέλια εκτροφής και πάχυνσης για την παραγωγή κρέατος στην ΕΕ,  διατηρούνται σε ντεμοντέ κλουβιά που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για τη γεωργία, αφού παρέχεται ένας χώρος ανά κουνέλι,  μικρότερος από το χώρο που σχηματίζουν  δύο απλά φύλλα  Α4 από χαρτί.
Τα κουνέλια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα ζώα και μπορεί να υποφέρουν από μια μεγάλη ποικιλία προβλημάτων υγείας και ασθενειών που προκαλούνται από ακατάλληλες συνθήκες εκτροφής, συμπεριλαμβανομένων των θανατηφόρων ιών, αναπνευστικών ασθενειών και πόνο στους ταρσούς από το να κάθονται σε δάπεδα συρμάτινου πλέγματος, στις κλωβοστοιχίες.

Η στέγαση, η σίτιση (τα κουνέλια πρέπει να έχουν μόνιμη πρόσβαση σε μια ισορροπημένη διατροφή)  και η βελτιστοποίηση της  συναισθηματικής κατάστασης των κουνελιών στα εκτροφεία είναι ζωτικής σημασίας ζητήματα για τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην εκτροφή κουνελιών, ιδίως όσον αφορά την διατήρηση της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων
 το κουνέλι, όπως και άλλα είδη που συνυπάρχουν με τους ανθρώπους, πρέπει είναι σε θέση να διατηρήσει τη φυσική του συμπεριφορά όσο το δυνατόν, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία του.
Η εντατική κτηνοτροφία εμπορικών υβριδίων για την πάχυνση και τη βιομηχανία παραγωγής κρέατος, δημιουργεί προβλήματα -αρνητικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις- επιθετικότητα μεταξύ των ζώων, βλάβες που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία τους και αύξηση ασθενειών που εισάγονται στην διατροφική αλυσίδα.
Η έλλειψη σωματικής άσκησης των ζώων, μπορεί να οδηγήσει σε εξασθενημένα οστά, στερεοτυπική συμπεριφορά και βλάβες στις πατούσες.
Τα αρσενικά κουνέλια άνω των 12 εβδομάδων που εκτρέφονται για αναπαραγωγή, πρέπει πάντα να στεγάζονται χωριστά σε κάθε σύστημα εκτροφής, λόγω των προβλημάτων της επιθετικότητας

ενώ υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία των χοίρων  , μοσχαριών, ωοτόκων ορνίθων  και κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής , καθώς και  γενική οδηγία για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία  ,  δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών.
  [η απαγόρευση του συμβατικού εγκλωβισμού των ωοπαραγωγών ορνίθων σύμφωνα με την οδηγία 1999/74 / ΕΚ είναι τώρα σε ισχύ και έχει ως επί το πλείστον μεταφερθεί με επιτυχία στα κράτη μέλη]

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν  εθνική νομοθεσία και νομικές απαιτήσεις για την εκτροφή κουνελιών και έχουν αναπτυχθεί οδηγοί βέλτιστων πρακτικών, ( το 2012 η Αυστρία απαγόρευσε την τήρηση των κουνελιών σε κλουβιά για την παραγωγή κρέατος και το Βέλγιο έχει την ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει να καταργήσει σταδιακά τις κλωβοστοιχίες και να τις αντικαταστήσει  με τα συστήματα εκτροφής πάρκου μέχρι το 2025)
 οι μεταφορές για τη σφαγή, είναι μια αγχωτική εμπειρία για τα κουνέλια, πρέπει να τρέφονται και να ποτίζονται πριν από τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και να τους παρέχεται επαρκής τροφή,  νερό και χώρος κατά τη μεταφορά,  οι χρόνοι μεταφοράς πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένοι, λόγω της ευαισθησίας του είδους
τα κουνέλια θα πρέπει να  αναισθητοποιούνται πλήρως πριν τη σφαγή (με κατάλληλες και ανθρώπινες μεθόδους αναισθητοποίησης)
Η σφαγή πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς κίνδυνο για τα ζαλισμένα ζώα να  ανακτήσουν τις αισθήσεις τους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους.
η  Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν στοιχεία για την παραγωγή κρέατος κουνελιού και το εμπόριο και να συμπεριλάβουν το κρέας κουνελιού στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο αγοράς κρέατος
 REPORT ON MINIMUM STANDARDS FOR THE PROTECTION OF FARM RABBITS
Posted on 9th March 2017
On March 14th MEPs will vote on the Report on minimum standards for the protection of farm rabbits 2016/2077(INI). The Report calls on the European Commission to consider the need for higher welfare systems for rabbits and present legislative proposals on setting minimum standards (more background information
σχετικοί σύνδεσμοι
https://action.ciwf.org.uk/ea-action/action?ea.client.id=119&ea.campaign.id=65378&ea.tracking.id=98b15a7c&utm_campaign=cageage&utm_source=ciwftw&utm_medium=twitter

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/shocking-images-show-horrific-cruelty-6510449

https://twitter.com/hashtag/EndTheCageAge

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3248634/Chewing-s-ears-left-rot-tiny-cages-Inside-Europe-s-rabbit-farms-millions-animals-reared-British-pet-food-kept-horrific-conditions.html
 An investigation at farms in Italy, Greece, the Czech Republic, Poland and Cyprus found animals covered in sores and in such distress that they chewed off each other's ears
 
https://www.ciwf.org.uk/our-campaigns/investigations/rabbit-investigations/2014-the-biggest-secret-of-the-cage-age/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: