Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Δεν ΞΑΝΑΒΟΣΚΟΥΝ άλλες ΒΟΥΒΑΛΕΣ οι ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ στην ΕΕΗ πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται στο εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση των ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους, προκαλεί την ανησυχία των κτηνοτρόφων. 
στις 13-11-2014,  η ερώτηση του ευρωβουλευτή Norbert Erdős (PPE) της Ουγγαρίας εκφράζει την αγωνία των κτηνοτρόφων που εκτρέφουν παραγωγικά ζώα αυτοχθόνων φυλών, των χωρών τους.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

Από την ίδια τη φύση της, η κτηνοτροφία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της χώρας ή της περιοχής όπου λαμβάνει χώρα.
Εξαρτάται από τα διαφορετικά γεωργικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιφερειών της Ευρώπης και αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοί τους έχουν αναπτύξει διάφορες μεθόδους εκτροφής κατά τη διάρκεια των αιώνων.
Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει διαφορετικούς κανόνες σχετικά με την αναπαραγωγή αγροτικών ζώων. Μέχρι σήμερα, το κοινοτικό δίκαιο εναρμονίζει αυτούς τους κανόνες, μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο, με τη μορφή οδηγιών.
Το προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού θα παρεμβαίνει στο δικαίωμα των κρατών μελών στην αυτοδιάθεση στο θέμα αυτό, με περιοριστικό τρόπο στην ευέλικτη εκτροφή των ζώων και την ελευθερία να λαμβάνουν αποφάσεις για την αναπαραγωγή τους.

Από τη μία πλευρά, τα κράτη μέλη δεν θα είναι σε θέση να θεσπίσουν πρότυπα για τις δικές τους μεθόδους αναπαραγωγής και θα είναι λιγότερο σε θέση να παρακολουθούν την προστασία των απειλούμενων και αυτοχθόνων φυλών τους. Οι γενετικοί πόροι των αγροτικών ζώων θα μειωθούν επίσης.

Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή του κανονισμού θα οδηγήσει σε μείωση των εθνικών προγραμμάτων αναπαραγωγής και τη συγκέντρωση της παραγωγής των ζώων αναπαραγωγής στις λίγες μεγάλες εταιρείες. Αυτό θα επιφέρει μια μη αναστρέψιμη ζημιά στις ευέλικτες πρακτικές εκτροφής ζώων αναπαραγωγής που είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή κουλτούρα και σε πολλά κράτη μέλη έχουν εδραιωθεί σταθερά στις ιστορικές παραδόσεις τους.
ποιος είναι ο λόγος για την υποβολή του κανονισμού?
πως θα προστατευτούν τα συμφέροντα των φτωχότερων κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται ως "SMEs
animal breeders"  ?
πως θα εγγυηθεί η ΕΕ για την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη διεθνή σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα ?

πηγή
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BWQ%2BP-2014-009187%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=EN


Σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό,  οι ενώσεις εκτροφέων θα απαιτούν  την ταυτοποίηση των καθαρόαιμων βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών αναπαραγωγής μέσω ανάλυσης της ομάδας αίματος, μέσω αναλύσεων μονονουκλεοτιδικού πολυμορφισμού (SNP) και μικροδορυφόρων ή με οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη μέθοδο που παρέχει τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό βεβαιότητας.
Η ευρωπαική Επιτροπή ενσωματώνει την εξέλιξη των μεθόδων προσδιορισμού με βάση τις εργασίες της Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου των Αποδόσεων των Ζώων (ICAR) και της International Society of Animal Genetics (ISAG) (διεθνούς οργάνωσης γενετικής των ζώων).

Η συγκεκριμένη διαδικασία ταυτοποίησης θα αποτρέψει τις ενδεχόμενες οχλήσεις και την αποσάθρωση που θα προξενούσε η αναγνώριση μιας ένωσης που θα καταχώριζε τα ίδια ζώα αναπαραγωγής με μια ήδη αναγνωρισμένη ένωση εκτροφέων.

Η συγκεκριμένη διαδικασία ταυτοποίησης θα αποτρέψει την έγκριση ενός προγράμματος αναπαραγωγής στους κόλπους της ίδιας φυλής
Η έγκριση προγραμμάτων αναπαραγωγής στους κόλπους της ίδιας φυλής, έχει ως αποτέλεσμα να πλήττεται η διαχείριση της γενετικής κληρονομιάς της εν λόγω φυλής,  εξαιτίας,
αφενός μιας έλλειψης συντονισμού στη διαχείριση των ζώων στην οποία προβαίνουν οι διάφορες αναγνωρισμένες ενώσεις εκτροφέων στους κόλπους της ίδιας φυλής και αφετέρου μιας ανεπαρκούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αναγνωρισμένων ενώσεων εκτροφέων.
αυτή η κατάσταση,  οδηγεί σε μειωμένη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις προσδοκώμενες γενετικές προόδους, τον περιορισμό της διάδοσης της ενδογαμίας και την διαχείριση των ανωμαλιών γενετικής προέλευσης.·

στον κανονισμό προστίθεται επίσης, ο προσδιορισμός της έννοιας
" φυλή" και "ιδιότητα" για τα ζώα αναπαραγωγής, ως εξής

«φυλή»: σύνολο ζώων με επαρκή αριθμό κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ τους, ούτως ώστε να μπορεί να θεωρείται ομοιογενές από μία ή περισσότερες ομάδες εκτροφέων που συμφωνούν σχετικά με την διοργάνωση της ανανέωσης των ζώων αναπαραγωγής και των σχετικών εμπορικών ανταλλαγών, μεταξύ άλλων και σε παγκόσμιο επίπεδο·«ιδιότητα»: εκτίμηση της επίπτωσης που ο γενότυπος ενός ζώου έχει σε ένα δεδομένο χαρακτηριστικό το οποίο ενδέχεται να μεταδώσει στους απογόνους του
 

πηγή
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/envi/pa/1037/1037651/1037651el.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια: