Πέμπτη 22 Απριλίου 2010

Οι 170 προδότες που ψήφισαν το λαθρονόμο - Συμμετοχή στην Καταγγελία Ελλήνων Νομικών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Νόμο περί Ιθαγένειας

Ψηφίσθηκε την 18-3-2010 από την Ελληνική Βουλή το σχέδιο νόμου με θέμα: «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις». Από πολλούς νομικούς διατυπώθηκε επιφύλαξη, ότι απάδει προς το Σύνταγμά μας (λχ Δ. Τσάτσος, Β. Κόκκινος, Καμίνης, Δικαίος κλπ). Ταυτόχρονα υποσκάπτει την ύπαρξη και την οντότητα της χώρας μας, δεδομένου ότι σε 20 χρόνια θα έχουμε μετανάστες όσους όλος ο πληθυσμός μας σήμερα !

Ξεκίνησε από ΄Ελληνες Νομικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων (εν ενεργεία, συνταξιούχους, ομοτίμους και επιτίμους) η ομαδική υποβολή Καταγγελίας κατά του άνω νόμου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία της Συνθήκης της ΕΕ. Το κείμενο της Καταγγελίας έχει συνταχθεί από εγκρίτους νομικούς εντός και εκτός Ελλάδος και είναι τεκμηριωμένο επί της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πρακτικής.

Παρακαλούμε, εφ’όσον συμφωνείτε με το κείμενο, απαντήστε στο παρόν μήνυμα, δηλώνοντας το όνομά σας, την ιδιότητά σας και την πόλη σας.

Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία σας θα συμπεριληφθούν στη σχετική λίστα νομικών που θα συνοδεύει την καταγγελία.

Για την εξέλιξη της καταγγελίας, μόλις υπάρξουν αποτελέσματα, είτε θα ενημερωθείτε με τον ίδιο παρόντα τρόπο, είτε μέσω της ιστοσελίδας
http://www.tideon.org/

Επισυνάπτεται το κείμενο καταγγελίας:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς την κα Επίτρoπo Εσωτερικών Υποθέσεων

European Commission

Commissioner responsible for Home Affairs

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Για παραβιάσεις του Κοινοτικού Δικαίου από την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική.

Your question/comment *:

Αξιότιμη κα Επίτροπε Cecilia Malmström,

Την 16.3.2010 ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως νόμος του Κράτους το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» [1]

Όπως επισημάνθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των, πλέον των 3.500, πολιτών που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδος [2] ο νόμος αυτός θίγει τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματά των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα παραβιάζει Κοινοτικούς κανόνες δικαίου.

Μεταξύ άλλων ο νόμος αυτός θεσπίζει τις πιο ελαστικές προϋποθέσεις από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης για την κτήσης ιθαγένειας. Ενδεικτικά πολιτογραφούνται:

Οι έχοντες 7ετή νόμιμη παραμονή, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι κάτοχοι αδείας «επί μακρόν διαμένοντος».


Τα τέκνα αλλοδαπών αποκτούν από τη γέννησή τους την Ελληνική Ιθαγένεια εφ΄ όσον γεννιούνται (και συνεχίζουν να ζουν) στην Ελλάδα, από γονείς που διαμένουν και οι δυο επί πέντε συνεχή έτη μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

Τα τέκνα αλλοδαπών με την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων σχολείου στην Ελλάδα και εφ΄ όσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στη Χώρα. Το δικαίωμα απόκτησης ιθαγένειας μπορούν να το ζητήσουν μέσα σε τρία έτη από τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις [3] πρόκειται να γίνουν άμεσα Έλληνες, και κατά συνέπεια Ευρωπαίοι πολίτες, περί το 1.000.000 μετανάστες, ενώ σε 20 χρόνια εκτιμάται, ότι με παρόμοιους ρυθμούς οι νομιμοποιημένοι από αυτούς θα φθάσουν συνολικά τα 9.000.000 άτομα (περίπου όσος και ο πληθυσμός της Ελλάδας σήμερα).

Με την παρούσα Καταγγελία μας προσφεύγουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

και κάνουμε έκκληση να προβείτε σε όλες τις θεσμοθετημένες ενέργειές εκ μέρους σας, για να προστατεύσετε τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματά μας ως Ευρωπαίων πολιτών, από την αυθαίρετη αυτή νομοθετική πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία παραβιάζει τους Κοινοτικούς κανόνες δικαίου, όπως τεκμηριώνεται ακολούθως:

1. Παραβιάζει τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο της 16ης Οκτωβρίου 2008. Το Σύμφωνο αυτό προβλέπει:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τους πόρους ώστε να υποδεχθεί αξιοπρεπώς όλους τους μετανάστες…Η κακή διαχείριση της μετανάστευσης μπορεί να αναστατώσει την κοινωνική συνοχή των χωρών προορισμού [των μεταναστών]» (σελ. 3). Η μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν της «την χωρητικότητα υποδοχής της Ευρώπης από πλευράς της αγοράς εργασίας της, της κατοικίας, και των υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών… καθίσταται απαραίτητο, να προσδιορίζει τον αριθμό τους… οι εκ των υστέρων νομιμοποιήσεις δεν θα πρέπει να είναι γενικευμένες…».

Αντιθέτως, και κατά παραβίαση των ανωτέρω, με τη νέα ελληνική νομοθεσία:

Δεν ορίζεται στον νέο νόμο μέγιστο όριο πληθυσμού αλλοδαπών, ούτε και προσδιορίζεται ποσοστό τους επί του υπάρχοντος πληθυσμού της Ελλάδας.

Ανοίγεται πλέον «παράθυρο» αυτόματης και μαζικής ιθαγενοποίησης όλων σχεδόν των αλλοδαπών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα μετά το 1989 (σημερινής δηλαδή ηλικίας από 0 μέχρι 21 ετών) ακόμη και από παράνομους μετανάστες [4].

Εκθέτει σε κίνδυνο τον Ευρωπαϊκό γεωγραφικό χώρο και θίγει την ασφάλεια της ΕΕ, αφού μετά την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας οι μετανάστες αυτοί θα κυκλοφορούν και εγκαθίστανται σε όλη την ΕΕ.

Ο νόμος αυτός καθιστά την Ελλάδα, δεδομένης και της ευαίσθητης γεωπολιτικής της θέσης στην Μεσόγειο, πόλο έλξης νέων λαθρομεταναστών, οι οποίοι θα επιλέγουν την ελληνική ιθαγένεια ως την ευκολότερη πύλη εισόδου στην ΕΕ για να προσπορίζονται τα οφέλη που απορρέουν από την εν λόγω νομική ιδιότητα.

Κατά συνέπεια θέτει σε κίνδυνο τις στρατηγικές πολιτικές και επιδιώξεις της Ε.Ε. που αποτελούν μείζονα στόχο για όλα τα για όλα τα Ευρωπαϊκά Κράτη.

2. Παραβιάζει το άρθρο 77 και το Πρωτόκολλο αριθ. 23 της Ενοποιημένης απόδοσης της Συνθήκης [5] για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008/C 115/01 Εφημ. ΕΕ), καθώς και τις οδηγίες 2009/50, 2008/115, 2005/71, 2004/81 και 2002/82, διότι:

Εντάσσει αυθαίρετα ως πολίτες στον Ευρωπαϊκό χώρο όλους τούς πρώην και νυν λαθρομετανάστες των οποίων απλά μέχρι τώρα είχε νομιμοποιηθεί μονάχα η παραμονή, χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο δικαίωμα σχετικό με ιθαγένεια, με νόμους του εθνικού δικαίου της Ελλάδος κατά τα έτη 1997, 2001, 2005 και 2007. Επομένως αλλοιώνει ριζικά την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ακολουθία με τον άνω λόγο ο ψηφισθείς νόμος αλλοιώνει το Εκλογικό σώμα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων ψηφοφόρων. Θα μπορούν πλέον ως «Έλληνες υπήκοοι», οι πρώην υπήκοοι κρατών που δεν έχουν αποδεδειγμένη σχέση με τον «Ευρωπαϊκό χώρο» που ορίζεται στο Προοίμιο της άνω Συνθήκης, να αναδεικνύονται ακόμα και Ευρωβουλευτές.

Συνεπώς παραβιάζει και την ακεραιότητα του ευρωπαϊκού «χώρου» και κατά την έννοια των άρθρων 3 και 67 της άνω Συνθήκης.

3. Παραβιάζει τα άρθρα 67 παρ. 3 και 145 έως 151 της άνω Συνθήκης (2008/C 115/01 Εφημ. ΕΕ) και το σκεπτικό της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου A6-0026/2009 και P6_TA(2009)0069 της 04.02.2009, για «επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών», διότι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο:

Η προστασία της Ευρωπαϊκής και Εθνικής ασφάλειας:

Στην Ελλάδα αποδείχθηκαν εξαιρετικά αυξημένα τα ποσοστά εγκληματικότητας αλλοδαπών σε σχέση με τον αριθμό των εγκαταβιούντων (Στατιστικά 2009 Υπουργείου Δικαιοσύνης) [6]. Επίσης δεν έχει εξασφαλισθεί ο έλεγχος της εισροής μεταναστών, ώστε να αποκλειστούν όσοι τυχόν σχετίζονται με τη διεθνή τρομοκρατία.

Η πολιτική για την προστασία κατά της ανεργίας:

Δεν έχουν μελετηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση οι συνέπειες των ανωτέρω ρυθμίσεων απόδοσης ιθαγένειας για την Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και για τα ασφαλιστικά συστήματα, καθώς, μετά τις μαζικές εθνικοποιήσεις σε ένα Κράτος-μέλος, βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο περί τις 204.000 θέσεις εργασίας [7]. Οι συνέπειες πλήττουν όχι μόνο τους Έλληνες αλλά και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζομένους καθώς μαίνεται η μεγάλη οικονομική κρίση, και το πρόβλημα από την ελληνική αγορά εργασίας προεκτείνεται σε εκείνη των άλλων κρατών μελών.

ΕΠΕΙΔΗ επικαλούμαστε εκτός των άλλων και την Αρχή της Επικουρικότητας, με την οποία ζητώ να συνδράμετε και προστατεύσετε τα δικαιώματά μας από την άνω νομοθετική αυθαιρεσία της Ελληνικής Κυβέρνησης.

ΕΠΕΙΔΗ τα ανωτέρω θιγόμενα ζητήματα εξωτερικών συνόρων και ασφάλειας αποτελούν τομέα πολιτικής, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρέμβει στην πολιτική και την νομοθεσία του Κράτους – μέλους, διότι το μέλος της έχει εκχωρήσει αυτήν την εξουσία βάσει του Πρωτοκόλλου 2 της άνω Συνθήκης ΕΕ.

ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα Καταγγελία μας είναι νόμιμη και στηρίζεται σε αληθινά στοιχεία. Γι΄ αυτό έχει κάθε νόμιμο λόγο να γίνει δεκτή.

Στα πλαίσια αυτά, παρακαλούμε

να προβείτε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη διερεύνηση της συμβατότητας με το Ευρωπαϊκό δίκαιο του νόμου: «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» που ψηφίσθηκε την 16.3.2010 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Με εκτίμηση

(ονοματεπώνυμο – ιδιότητα / επάγγελμα)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[1] www.parliament.gr/ergasies/nomosxedia/ValidNomosxedio/1389/s-metagen-pap.pdf

[2] http://www.opengov.gr/ypes/?option=pol_symmetoxi1

[3] http://www.adesmeytos.gr/news.php?aid=7774 με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών Ελλάδας

[4] Ο «μηχανισμός» είναι ο εξής: Τώρα που δεν έχει παρέλθει – σύμφωνα με τον νόμο – τριετία από την ενηλικίωσή τους, εγγράφονται στα δημοτολόγια με απλή αίτησή τους με μόνη προϋπόθεση την πενταετή νόμιμη διαμονή που απέκτησε εκ των υστέρων ο ένας από τους γονείς τους με κάποια από τις μαζικές διαδικασίες νομιμοποίησης της ελληνικής νομοθεσίας των ετών 1997, 2001, 2005 και 2007.

[5] Άρθ. 77 παρ. 1 «να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των προσώπων και η αποτελεσματική εποπτεία της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων» και να διαμορφώνεται (παρ. 2 α) κοινή πολιτική θεωρήσεων και άλλων τίτλων διαμονής βραχείας διάρκειας, β) τους ελέγχους στους οποίους υποβάλλονται τα πρόσωπα που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα, γ) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα για σύντομο χρονικό διάστημα στην Ένωση, δ) οποιοδήποτε μέτρο που είναι αναγκαίο για την προοδευτική δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων,

[6] Στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας 2009 Υπουργείου Δικαιοσύνης Ελλάδος, που ανακοινώθηκαν την 31.1.10

[7] Έρευνα Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Εφημερίδα: Τα ΝΕΑ 1.3.2010
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4562631&ct=1

olympia


Η ψηφοφορία του αντισυνταγματικού λαθρονόμου
http://makelio.blogspot.com/2010/03/3838-4924032010_30.html
που καταλύει τη συνταγματική τάξη της χώρας 2 αιώνων από την Επανάσταση του 1821 έως τη σήμερον με την εισαγωγή σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) δηλαδή των Δήμων & Κοινοτήτων, καθώς & των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΝΑ) της χώρας αλλοδαπών τρίτων χωρών πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης, έλαβε χώρα σε 3 ημέρες.

Την Τετάρτη 10.03.2010 επί της αρχής με ονομαστική ψηφοφορία ύστερα από πρόταση των 15 βουλευτών του ΛΑΟΣ όπου υπερψηφίστηκε με ψήφους 170 υπέρ σε σύνολο 300 βουλευτών.

Τον υπερψήφισαν όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πλην των βουλευτών Θωμά Ρομπόπουλου Α' Θεσσαλονίκης & Ελπίδας Τσουρή Χίου, οι οποίοι δεν παρέστησαν, δηλαδή τον υπερψήφισαν 158 προδότες σε σύνολο 160 βουλευτών της κυβέρνησης. Συμπαραστάτες τους είχαν 12 προδότες του ΣΥΡΙΖΑ εκ των 13 βουλευτών του, αφού ο βουλευτής Ηρακλείου Μιχαήλ Κριτσωτάκης δεν παρέστη.

Πρακτικά της 10.03.2010 διαβάζετε στο

ενώ την Πέμπτη 11.03.2010 υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί των άρθρων με ονομαστική ψηφοφορία άρθρων ύστερα από πρόταση των 15 βουλευτών του ΛΑΟΣ & βουλευτών της ΝΔ. Πρακτικά της 11.03.2010 διαβάζετε στο http://www.parliament.gr/ergasies/praktika/pdf/es20100311.pdf

ενώ την Τρίτη 16.03.2010 υπερψηφίστηκε στο σύνολο διά βοής.

Πρακτικά της 16.03.2010 διαβάζετε στο http://www.parliament.gr/ergasies/praktika/pdf/es20100316.pdf

Οι 170 προδότες βουλευτές που ψήφισαν επί της αρχής τον αντισυνταγματικό λαθρονόμο κατ' αλφαβητική τάξη:

1 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Αγάτσα Αριάδνη ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας
2 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Αθανασιάδης Αλέξανδρος ΠΑΣΟΚ Κοζάνης
3 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Αηδόνης Χρήστος ΠΑΣΟΚ Δράμας & Κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων
4 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Αλευράς Αθανάσιος (Θάνος) ΠΑΣΟΚ Α’ Αθηνών
5 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Αμμανατίδου Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα) ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης
6 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Αμοιρίδης Ιωάννης ΠΑΣΟΚ Πιερίας
7 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Ανδρουλάκης Δημήτριος (Μίμης) ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών
8 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Αντωνακόπουλος Παναγιώτης ΠΑΣΟΚ Ηλείας
9 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Αντωνίου Αντωνία (Τόνια) ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδος
10 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Αποστολάκη Ελένη Μαρία (Μιλένα) ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών (Επί χρόνια ζητάει η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών την άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον της για παραβίαση των όρων άσκησης της γονικής μέριμνας του 6χρονου γιου της από κοινού με τον πρώην σύζυγο της επιχειρηματία Πολυχρόνη Συγγελίδη που έχουν οριστεί με τις υπ’ αριθμούς 528/2005 & 9599/2005 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η ίδια συνεχίζει να κάνει το μάγκα πίσω από την ασυλία της βουλευτικής της ιδιότητας από το 2000 & μάλιστα τον τζάμπα μάγκα, διότι καλούμαστε οι φορολογούμενοι να πληρώσουμε τις ιδιοτροπίες της με το ποσό των 19.000 ευρώ συν λοιπούς φόρους & τόκους εντός 3 μηνών από τις 11.02.2010 που εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στο Στρασβούργο κατά της Ελλάδος ύστερα από την υπ’ αριθμόν 24895/2007 αίτηση του πρώην συζύγου της, που έκρινε για 2η φορά την ποινική ασυλία των βουλευτών αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)
11 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Αράπογλου Χρυσή ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης
12 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Αρβανιτίδης Γεώργιος ΠΑΣΟΚ Β’ Θεσσαλονίκης
13 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Αργύρης Ευάγγελος ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων & Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
14 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Αρναουτάκης Σταύρος ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου & Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
15 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Ασπραδάκης Παντελεήμων (Παντελής) ΠΑΣΟΚ Αττικής
16 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Βαλυράκης Ιωσήφ ΠΑΣΟΚ Χανίων
17 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Βαρβαρίγος Δημήτριος ΠΑΣΟΚ Ζακύνθου
18 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Βαρδίκος Πυθαγόρας ΠΑΣΟΚ Σάμου
19 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Βενιζέλος Ευάγγελος ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης & Υπουργός Εθνικής Άμυνας
20 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Βλατής Ιωάννης ΠΑΣΟΚ Κοζάνης
21 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Βούγιας Σπυρίδων ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης & Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
22 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Βουδούρης Οδυσσέας ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας
23 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Βούρος Ιωάννης ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών
24 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Βρεττός Κωνσταντίνος (Ντίνος) ΠΑΣΟΚ Αττικής
25 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Γείτονας Κωνσταντίνος ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών
26 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Γερανίδης Βασίλειος ΠΑΣΟΚ Β’ Θεσσαλονίκης
27 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Γερουλάνος Παύλος ΠΑΣΟΚ Επικρατείας & Υπουργός Πολιτισμού & Τουρισμού
28 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Γιαννακά Σοφία ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανίας
29 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια) ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας & Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων
30 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Γικόνογλου Αθανάσιος ΠΑΣΟΚ Ημαθίας
31 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Γιουματζίδης Βασίλειος ΠΑΣΟΚ Πέλλης
32 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα) ΠΑΣΟΚ Κέρκυρας & Υφυπουργός Πολιτισμού & Τουρισμού
33 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Γρηγοράκος Λεωνίδας ΠΑΣΟΚ Λακωνίας
34 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Δαμιανάκης Ευτύχιος ΠΑΣΟΚ Χανίων
35 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Δημαράς Ιωάννης ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών
36 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) ΠΑΣΟΚ Ηλείας
37 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Διαμαντίδης Ιωάννης ΠΑΣΟΚ Β’ Πειραιώς
38 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Διαμαντοπούλου Άννα ΠΑΣΟΚ Α’ Αθηνών & Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
39 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Διώτη Ηρώ ΣΥΡΙΖΑ Λαρίσης
40 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Δριβελέγκας Ιωάννης ΠΑΣΟΚ Χαλκιδικής
41 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Δρίτσας Θεόδωρος ΣΥΡΙΖΑ Α’ Πειραιώς
42 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Εμινίδης Σάββας ΠΑΣΟΚ Καβάλας
43 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Έξαρχος Βασίλειος ΠΑΣΟΚ Λαρίσης
44 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Ευθυμίου Πέτρος ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ
45 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Ζήση Ροδούλα ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας & Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
46 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Ζούνη Παναγιώτα (Πέμη) ΠΑΣΟΚ Α’ Αθηνών
47 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Ζωίδης Νικόλαος ΠΑΣΟΚ Δωδεκανήσου
48 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Θεοδωρίδης Ηλίας ΠΑΣΟΚ Πέλλης
49 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Θεοχάρη Μαρία ΠΑΣΟΚ Καρδίτσας
50 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Καϊλή Ευδοξία Εύα ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης & Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων
51 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κακλαμάνης Απόστολος ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών
52 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Καρανίκας Ηλίας ΠΑΣΟΚ Ευρυτανίας
53 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Καρτάλης Κωνσταντίνος ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας
54 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Καρύδης Δημήτριος ΠΑΣΟΚ Α’ Πειραιώς
55 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Καρχιμάκης Μιχαήλ ΠΑΣΟΚ Λασιθίου & Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
56 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Καστανίδης Χαράλαμπος ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης & Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
57 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κατρίνης Μιχαήλ ΠΑΣΟΚ Ηλείας
58 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Κατσέλη Λουκία Ταρσίτσα (Λούκα) ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών & Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
59 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κατσιφάρας Απόστολος ΠΑΣΟΚ Αχαΐας & Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
60 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κατσούρας Χρήστος ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας
61 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κεγκέρογλου Βασίλειος ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου & Κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων
62 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κεδίκογλου Συμεών ΠΑΣΟΚ Εύβοιας
63 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά) ΠΑΣΟΚ Δράμας
64 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κουβέλης Σπυρίδων ΠΑΣΟΚ Α’ Αθηνών & Υφυπουργός Εξωτερικών
65 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κουβέλης Φώτιος Φανούριος ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ
66 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κουκουλόπουλος Παρασκευάς ΠΑΣΟΚ Κοζάνης
67 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κουράκης Αναστάσιος ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης
68 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κουρουμπλής Παναγιώτης ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανίας
69 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κουσελάς Δημήτριος ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας
70 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κουσουρνάς Ευστάθιος ΠΑΣΟΚ Δωδεκανήσου
71 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κουτμερίδης Ευστάθιος ΠΑΣΟΚ Σερρών & Ταμίας Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑΣΟΚ
72 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κουτρουμάνης Γεώργιος ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών & Υφυπουργός Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
73 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κουτσούκος Γιάννης ΠΑΣΟΚ Ηλείας
74 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κρεμαστινός Δημήτριος ΠΑΣΟΚ Δωδεκανήσου
75 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας ΠΑΣΟΚ Αρκαδίας
76 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Λαφαζάνης Αργύριος ΠΑΣΟΚ Χαλκιδικής
77 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Λαφαζάνης Παναγιώτης ΣΥΡΙΖΑ Β’ Πειραιώς
78 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Λεβέντης Αθανάσιος ΣΥΡΙΖΑ Αττικής & Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
79 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Λιάνης Γεώργιος ΠΑΣΟΚ Φλωρίνης
80 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Λιντζέρης Δημήτριος ΠΑΣΟΚ Β’ Πειραιώς
81 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Λοβέρδος Ανδρέας ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών & Υπουργός Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
82 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Μαγκούφης Χρήστος ΠΑΣΟΚ Τρικάλων
83 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Μαγκριώτης Ιωάννης ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης & Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
84 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Μακρυπίδης Ανδρέας ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανίας
85 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Μανιάτης Ιωάννης ΠΑΣΟΚ Αργολίδος & Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικών Αλλαγών
86 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Μάντατζη Τσετίν ΠΑΣΟΚ Ξάνθης
87 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Μανωλάκης Άγγελος ΠΑΣΟΚ Κορινθίας
88 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Μαργέλης Σπυροπάνος ΠΑΣΟΚ Λευκάδος
89 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Μερεντίτη Αθανασία (Σούλα) ΠΑΣΟΚ Τρικάλων
90 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Μίχος Λάμπρος ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών
91 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Μίχου Μαρία ΠΑΣΟΚ Πιερίας
92 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Μόσιαλος Ηλίας ΠΑΣΟΚ Επικρατείας
93 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας ΠΑΣΟΚ Κεφαλληνίας
94 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Μουλόπουλος Βασίλειος ΣΥΡΙΖΑ Επικρατείας
95 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Μπατζελή Αικατερίνη ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδος & Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
96 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Μπεγλίτης Παναγιώτης ΠΑΣΟΚ Κορινθίας & Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας
97 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Μπεντενιώτης Εμμανουήλ ΠΑΣΟΚ Α’ Πειραιώς
98 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Μπόλαρης Μάρκος ΠΑΣΟΚ Σερρών & Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
99 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος) ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανίας & Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικών Αλλαγών
100 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Νασιώκας Έκτορας ΠΑΣΟΚ Λαρίσης
101 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Νικητιάδης Γεώργιος ΠΑΣΟΚ Δωδεκανήσου
102 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Νιώτης Γρηγόριος ΠΑΣΟΚ Β’ Πειραιώς & Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
103 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Νταλάρα Άννα ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών
104 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Ντόλιος Γεώργιος ΠΑΣΟΚ Έβρου & Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
105 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Ξενογιαννακοπούλου Μαρία Ελίζα (Μαριλίζα) ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών & Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
106 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Ξυνίδης Σωκράτης ΠΑΣΟΚ Ξάνθης & Γραμματέας Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ
107 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Όθωνας Εμμανουήλ ΠΑΣΟΚ Ρεθύμνου
108 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Οικονόμου Αθανάσιος ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων
109 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Οικονόμου Βασίλειος ΠΑΣΟΚ Αττικής
110 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Οικονόμου Παντελής ΠΑΣΟΚ Α’ Αθηνών
111 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Πάγκαλος Θεόδωρος ΠΑΣΟΚ Αττικής & Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης (Το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 187 Διορισμός Υπουργών& Υφυπουργών (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) 214 τεύχος Α’ της 07.10.2009 του αντιδημοκράτη Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια & το οποίο ουδόλως έκρινε αντισυνταγματικό το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ήταν η πρώτη εκτελεστική πράξη κατάλυσης του Συντάγματος αυτής της κυβέρνησης με τη συγχορδία προεδρικής & δικαστικής εξουσίας. Με το Π.Δ. αυτό διοριζόταν Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης πρόσωπο που δεν έχει την υπουργική ιδιότητα κατά παράβαση του άρθρου 81 του Συντάγματος)
112 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Παναρίτη Ελένη (Έλενα) ΠΑΣΟΚ Επικρατείας
113 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Παντούλας Μιχαήλ ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων
114 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Παπαγεωργίου Αθανάσιος ΠΑΣΟΚ Πιερίας
115 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Παπαδημούλης Δημήτριος ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθηνών
116 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Παπαδόπουλος Αθανάσιος ΠΑΣΟΚ Αχαΐας
117 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Παπαθανάση Αφροδίτη ΠΑΣΟΚ Φωκίδος
118 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Παπαϊωάννου Μιλτιάδης ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών
119 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Παπαμανώλης Γεώργιος ΠΑΣΟΚ Κυκλάδων
120 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω) ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών
121 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Παπανδρέου Γιώργος ΠΑΣΟΚ Αττικής & Πρωθυπουργός & Υπουργός Εξωτερικών
122 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Παπαχρήστος Ευάγγελος ΠΑΣΟΚ Πρεβέζης
123 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Παπουτσής Δημήτριος ΠΑΣΟΚ Καβάλας
124 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Παπουτσής Χρήστος ΠΑΣΟΚ Α’ Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ & Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑΣΟΚ
125 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Παραστατίδης Θεόδωρος ΠΑΣΟΚ Κιλκίς
126 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Παρασύρης Φραγκίσκος ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου & Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων
127 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Περλεπέ Σηφουνάκη Αικατερίνη ΠΑΣΟΚ Εύβοιας & Αναπληρώτρια Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑΣΟΚ
128 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Πεταλωτής Γεώργιος ΠΑΣΟΚ Ροδόπης & Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό & Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
129 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Πετσάλνικος Φίλιππος ΠΑΣΟΚ Καστοριάς & Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
130 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Πρωτόπαπας Χρήστος ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών
131 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Ραγκούσης Ιωάννης ΠΑΣΟΚ Επικρατείας & Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
132 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Ρενταρή Τέντε Όλγα ΠΑΣΟΚ Έβρου
133 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Ρέππας Δημήτριος ΠΑΣΟΚ Αρκαδίας & Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
134 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Ρήγας Παναγιώτης ΠΑΣΟΚ Κυκλάδων
135 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Ρόβλιας Κωνσταντίνος ΠΑΣΟΚ Καρδίτσης
136 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Σακοράφα Σοφία ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών
137 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Σαλαγιάννης Νικόλαος ΠΑΣΟΚ Καρδίτσης
138 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Σαχινίδης Φίλιππος ΠΑΣΟΚ Λαρίσης & Υφυπουργός Οικονομικών
139 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Σηφουνάκης Νικόλαος ΠΑΣΟΚ Λέσβου & Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
140 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Σιδηρόπουλος Αναστάσιος ΠΑΣΟΚ Ημαθίας
141 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος ΠΑΣΟΚ Α’ Αθηνών
142 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Σκουλάκης Εμμανουήλ ΠΑΣΟΚ Χανίων
143 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Σκραφνάκη Μαρία ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου
144 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος ΠΑΣΟΚ Αχαΐας
145 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Στασινός Παύλος ΠΑΣΟΚ Άρτης
146 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Στρατάκης Εμμανουήλ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου
147 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Τζάκρη Θεοδώρα ΠΑΣΟΚ Πέλλης & Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
148 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Τζελέπης Μιχαήλ ΠΑΣΟΚ Σερρών
149 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Τιμοσίδης Μιχαήλ ΠΑΣΟΚ Καβάλας
150 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Τόγιας Βασίλειος ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας
151 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Τόλκας Άγγελος ΠΑΣΟΚ Ημαθίας & Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων
152 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας ΠΑΣΟΚ Αχαΐας
153 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Τσιαούση Ελένη ΠΑΣΟΚ Έβρου
154 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Τσίπρας Αλέξιος ΣΥΡΙΖΑ Α’ Αθηνών & Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ
155 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Τσιρώνης Δημήτριος ΠΑΣΟΚ Άρτης
156 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Τσόκλη Μαρία Γλυκερία (Μάγια) ΠΑΣΟΚ Επικρατείας
157 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Τσόνογλου Βυλλιώτη Βασιλική ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας
158 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Τσούκαλης Νικόλαος ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας
159 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Τσούρας Αθανάσιος ΠΑΣΟΚ Α’ Αθηνών
160 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Τσώνης Νικόλαος ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδος
161 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Φαρμάκη Αικατερίνη ΠΑΣΟΚ Κορινθίας
162 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Φλωρίδης Γεώργιος ΠΑΣΟΚ Κιλκίς
163 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Χάιδος Χρήστος ΠΑΣΟΚ Τρικάλων
164 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Χαντάβας Αθανάσιος ΠΑΣΟΚ Γρεβενών
165 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος Ερνέστος ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών
166 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Χατζή Οσμάν Αχμέτ ΠΑΣΟΚ Ροδόπης
167 ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη) ΠΑΣΟΚ Αττικής & Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (Χριστοφιλόπουλος ονομάζεται ο σύζυγος της, το πατρικό της είναι Κάλερ & είναι Εβραία & ενώ με την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου το 1983 απαγορεύεται στις συζύγους να χρησιμοποιούν το επώνυμο του συζύγου παρά μόνο το πατρικό, αυτή παρανόμως εμφανίζεται παντού με το επώνυμο του συζύγου αποκρύπτοντας το εβραϊκό πατρικό της επώνυμο που πρέπει να φέρει από το νόμο http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2009/10/bilderberg.html)
168 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών & Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
169 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Χυτήρης Τηλέμαχος ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών
170 ΠΡΟΔΟΤΗΣ Ψαριανός Γρηγόριος ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθηνών

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αυτά τα ονόματα πρέπει να τοιχοκολληθούν σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονειά...

ΙΩΑΝΝΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ΣΤΟ ΓΟΥΔΗ ΟΛΟΙ...

Ανώνυμος είπε...

Πήγα στο http://www.tideon.org αλλά δεν μπόρεσα να βρω το θέμα. Χρειάζεται καλύτερη οργάνωση η συλλογή υπογραφών.

Ανώνυμος είπε...

ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΛΕΞΗ ΠΡΟΔΟΤΗΣ/ΠΡΟΔΟΤΡΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ.ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ.ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΑΝ ΑΛΗΘΕΥΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΝΕΛΛΗ

Ανώνυμος είπε...

ΜΗΝ ΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ,ΠΟΥ ΣΕ ΠΕΙΡΑΞΕ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΞΕΧΝΑΜΕ ,ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ