Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

Δεν ΞΑΝΑΒΟΣΚΟΥΝ άλλες ΒΟΥΒΑΛΕΣ οι ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ στην ΕΕΗ πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται στο εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση των ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους, προκαλεί την ανησυχία των κτηνοτρόφων. 
στις 13-11-2014,  η ερώτηση του ευρωβουλευτή Norbert Erdős (PPE) της Ουγγαρίας εκφράζει την αγωνία των κτηνοτρόφων που εκτρέφουν παραγωγικά ζώα αυτοχθόνων φυλών, των χωρών τους.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

Από την ίδια τη φύση της, η κτηνοτροφία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της χώρας ή της περιοχής όπου λαμβάνει χώρα.
Εξαρτάται από τα διαφορετικά γεωργικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιφερειών της Ευρώπης και αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοί τους έχουν αναπτύξει διάφορες μεθόδους εκτροφής κατά τη διάρκεια των αιώνων.
Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει διαφορετικούς κανόνες σχετικά με την αναπαραγωγή αγροτικών ζώων. Μέχρι σήμερα, το κοινοτικό δίκαιο εναρμονίζει αυτούς τους κανόνες, μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο, με τη μορφή οδηγιών.
Το προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού θα παρεμβαίνει στο δικαίωμα των κρατών μελών στην αυτοδιάθεση στο θέμα αυτό, με περιοριστικό τρόπο στην ευέλικτη εκτροφή των ζώων και την ελευθερία να λαμβάνουν αποφάσεις για την αναπαραγωγή τους.

Από τη μία πλευρά, τα κράτη μέλη δεν θα είναι σε θέση να θεσπίσουν πρότυπα για τις δικές τους μεθόδους αναπαραγωγής και θα είναι λιγότερο σε θέση να παρακολουθούν την προστασία των απειλούμενων και αυτοχθόνων φυλών τους. Οι γενετικοί πόροι των αγροτικών ζώων θα μειωθούν επίσης.

Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή του κανονισμού θα οδηγήσει σε μείωση των εθνικών προγραμμάτων αναπαραγωγής και τη συγκέντρωση της παραγωγής των ζώων αναπαραγωγής στις λίγες μεγάλες εταιρείες. Αυτό θα επιφέρει μια μη αναστρέψιμη ζημιά στις ευέλικτες πρακτικές εκτροφής ζώων αναπαραγωγής που είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή κουλτούρα και σε πολλά κράτη μέλη έχουν εδραιωθεί σταθερά στις ιστορικές παραδόσεις τους.
ποιος είναι ο λόγος για την υποβολή του κανονισμού?
πως θα προστατευτούν τα συμφέροντα των φτωχότερων κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται ως "SMEs
animal breeders"  ?
πως θα εγγυηθεί η ΕΕ για την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη διεθνή σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα ?

πηγή
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BWQ%2BP-2014-009187%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=EN


Σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό,  οι ενώσεις εκτροφέων θα απαιτούν  την ταυτοποίηση των καθαρόαιμων βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών αναπαραγωγής μέσω ανάλυσης της ομάδας αίματος, μέσω αναλύσεων μονονουκλεοτιδικού πολυμορφισμού (SNP) και μικροδορυφόρων ή με οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη μέθοδο που παρέχει τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό βεβαιότητας.
Η ευρωπαική Επιτροπή ενσωματώνει την εξέλιξη των μεθόδων προσδιορισμού με βάση τις εργασίες της Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου των Αποδόσεων των Ζώων (ICAR) και της International Society of Animal Genetics (ISAG) (διεθνούς οργάνωσης γενετικής των ζώων).

Η συγκεκριμένη διαδικασία ταυτοποίησης θα αποτρέψει τις ενδεχόμενες οχλήσεις και την αποσάθρωση που θα προξενούσε η αναγνώριση μιας ένωσης που θα καταχώριζε τα ίδια ζώα αναπαραγωγής με μια ήδη αναγνωρισμένη ένωση εκτροφέων.

Η συγκεκριμένη διαδικασία ταυτοποίησης θα αποτρέψει την έγκριση ενός προγράμματος αναπαραγωγής στους κόλπους της ίδιας φυλής
Η έγκριση προγραμμάτων αναπαραγωγής στους κόλπους της ίδιας φυλής, έχει ως αποτέλεσμα να πλήττεται η διαχείριση της γενετικής κληρονομιάς της εν λόγω φυλής,  εξαιτίας,
αφενός μιας έλλειψης συντονισμού στη διαχείριση των ζώων στην οποία προβαίνουν οι διάφορες αναγνωρισμένες ενώσεις εκτροφέων στους κόλπους της ίδιας φυλής και αφετέρου μιας ανεπαρκούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αναγνωρισμένων ενώσεων εκτροφέων.
αυτή η κατάσταση,  οδηγεί σε μειωμένη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις προσδοκώμενες γενετικές προόδους, τον περιορισμό της διάδοσης της ενδογαμίας και την διαχείριση των ανωμαλιών γενετικής προέλευσης.·

στον κανονισμό προστίθεται επίσης, ο προσδιορισμός της έννοιας
" φυλή" και "ιδιότητα" για τα ζώα αναπαραγωγής, ως εξής

«φυλή»: σύνολο ζώων με επαρκή αριθμό κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ τους, ούτως ώστε να μπορεί να θεωρείται ομοιογενές από μία ή περισσότερες ομάδες εκτροφέων που συμφωνούν σχετικά με την διοργάνωση της ανανέωσης των ζώων αναπαραγωγής και των σχετικών εμπορικών ανταλλαγών, μεταξύ άλλων και σε παγκόσμιο επίπεδο·«ιδιότητα»: εκτίμηση της επίπτωσης που ο γενότυπος ενός ζώου έχει σε ένα δεδομένο χαρακτηριστικό το οποίο ενδέχεται να μεταδώσει στους απογόνους του
 

πηγή
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/envi/pa/1037/1037651/1037651el.pdf


read more “Δεν ΞΑΝΑΒΟΣΚΟΥΝ άλλες ΒΟΥΒΑΛΕΣ οι ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ στην ΕΕ”

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

ΜΑΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ στα ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ της ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
Σήμερα είναι η «Μαύρη Παρασκευή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, αλλά επίσης η «άσπρη μέρα» για τα πολυκαταστήματα και τους καταναλωτές τους. Είναι η επόμενη ημέρα της γιορτής των Ευχαριστιών που «ανοίγει» την περίοδο των εορταστικών αγορών, Πρόκειται για την ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων και για τους Βρετανούς αποτελεί μια μεγάλη εμπορική γιορτή

Στη Βρετανία, οι καταναλωτές συγκρούονται στα σούπερ μάρκετ για να πάρουν τα προϊόντα με τη μειωμένη τιμή, παλεύουν μεταξύ τους καθώς διεκδικούν το ίδιο προϊόν, πέφτουν στο πάτωμα και τραυματίζονται, έρχονται στα χέρια και η αστυνομία αντιμετωπίζει σκηνές βίας και χάους σε όλη τη Βρετανία.

Στο Μάνστεστερ ,ο αστυνομικός διευθυντής Sir Peter Fahy είπε ότι, η μεγάλη προσέλευση των πελατών ήταν μεν προβλέψιμη, αλλά τα σουπερ μάρκετ δεν διέθεταν επαρκές προσωπικό και έτσι δημιουργήθηκε χαοτική κατάσταση.

Η αστυνομία στο Μάνστεστερ κλήθηκε σε επτά από τα καταστήματα της Tesco ( στις περιοχές Willesden, Surrey Quays

Edmonton Salford, Norwich και Stretford) και έκανε τρεις συλλήψεις, ενώ ένα κατάστημα στο Silverburn, Dundee, έκλεισε προσωρινά, 36 λεπτά αφότου άνοιξε,
Στην Tesco του Salford, ένας άνδρας επιτέθηκε στο προσωπικό του καταστήματος και τραυμάτισε έναν υπάλληλο στο πρόσωπο.
Στο Stretford, σε ένα κατάστημα της Tesco, απελπισμένοι πελάτες διαπληκτίστηκαν έντονα για μια τηλεόραση HD Blaupunkt, που πουλήθηκε μόλις £ 60, μια γυναίκα τραυματίστηκε από την πτώση μιας τηλεόρασης και ένας εργαζόμενος έφυγε με μαυρισμένο μάτι.
Σε άλλο κατάστημα της Tesco στο Lea Valley, του Λονδίνου, κλήθηκαν αστυνομία και ασθενοφόρα, για πελάτες που διαπληκτίστηκαν για να διεκδικήσουν καφετιέρες με έκπτωση.
Η Tesco δήλωσε ότι συνεργάζεται στενά με την αστυνομία αλλά θα λάβει οδηγίες για να γίνουν βελτιώσεις της εμπορικής εκδήλωσης για το επόμενο έτος.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Asda (στο Wembley, στο βόρειο Λονδίνο) οι αγοραστές σκαρφάλωναν ο ένας πάνω στον άλλο και έβγαζαν κραυγές καθώς έπεφταν στο πάτωμα, αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το ίδιο προϊόν με την έκπτωση.
Αρκετές ιστοσελίδες ( όπως Currys, Argos, Tesco Direct και Boots.com με εκατοντάδες ευκαιρίες σε καλλυντικά) παρουσίασαν προβλήματα από τη τεράστια ζήτηση των προϊόντων με μειωμένες τιμές.

Σύμφωνα με στοιχεία της πετυχημένης βρετανικής αλυσίδας πολυκαταστημάτων John Lewis, υπάρχει ήδη τεράστια αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με πέρυσι (John Lewis reporting online traffic up 307%)

Στην Ελλάδα μπορούμε να μετέχουμε στην ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων, με την αγορά προϊόντων από το Διαδίκτυο. Ιστοσελίδες καταστημάτων (όπως Amazon, Asda, Play.com, House of Fraser, Insert Coin Clothing, Steam κ.α.) προσφέρουν προϊόντα με έκπτωση έως 70%.

Πηγή

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2852585/Mayhem-Black-Friday-begins-Shoppers-clash-supermarkets-trying-grab-bargains-Boots-Game-Curry-s-PC-world-websites-crash-thousands-start-hunt-Christmas-deals.htmlhttp://www.dailymail.co.uk/news/article-2852585/Mayhem-Black-Friday-begins-Shoppers-clash-supermarkets-trying-grab-bargains-Boots-Game-Curry-s-PC-world-websites-crash-thousands-start-hunt-Christmas-deals.html
read more “ΜΑΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ στα ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ της ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ”

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

ΦΙΛΙΕΣ σε ΟΛΑ τα ΣΧΗΜΑΤΑ και τα ΜΕΓΕΘΗ


Φιλίες σε όλα τα σχήματα και τα μεγέθη.           Φωτογράφοι από όλο τον κόσμο,  δείχνουν με εικόνες ότι φτερωτά και γουνοφόρα ζώα,  γίνονται φίλοι, ανεξάρτητα από το πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι.
στις περίεργες φιλίες περιλαμβάνονται
Μια αφράτη κουκουβάγια αχυρώνα  (barn owl)  με ένα μικρό αλεπουδάκι, που φαίνεται ότι μαζί, κάνουν μια χαρά παρέαΜια βίδρα  ( Northern sea otter) ριλαξάρει στα παγωμένα νερά, παρέα με μια πάπια ( Common Goldeneye Drake)


Μια μαύρη Caiman κροκοδειλίνα  μήκους 5 μέτρων, δεν φαίνεται να ενοχλείται καθόλου, από τις πεταλούδες που κάθονται πάνω στο κεφάλι της.


                             ένα σκυλάκι (Bernese Mountain dog) αγκαλιά με ένα μικρό τιγρέ γατάκι


μια καμηλοπάρδαλη Μασάι έχει φίλους δύο πουλιά που ανεβαίνουν στον λαιμό της


 


Ένα χαριτωμένο μωρό κουνέλι με δύο αφράτα παπάκια χαλαρώνουν παρέα πάνω σε ένα σωρό από ξύλα
ένα ελάφι ( Red Deer) δεν ενοχλείται καθόλου από τις κάργες  που κάθονται επάνω στο σώμα και τα κέρατά του στο Richmond Park του Λονδίνου.
στη Δημοκρατία της Μποτσουάνα, Ένα κοράκι κάνει βόλτα πάνω στην πλάτη ενός warthog αγριογούρουνου, που δεν φαίνεται να ενοχλείται καθόλου 

Μια θαλάσσια χελώνα Green Sea Turtle γλιστράει μέσα στο νερό με τρία  ψαράκια (Remora fish)  πάνω στο καβούκι της στη διάρκεια μιας μεγάλης βουτιάς στην Ερυθρά Θάλασσα. μια Περσική γάτα (Persian Blue Colourpoint ) ξαπλώνει στον καναπέ, με έναν γιγάντιο αρουραίο πάνω στη χνουδωτή κοιλιά της.
ένας διάβολος της Τασμανίας ( Tasmanian Devil) και ένα καγκουρό ( Forester Kangaroo ) καλωσορίζουν ο ένας τον άλλον στα βάθη της Τασμανίας, στην Αυστραλία.μια φώκια (Antarctic Fur Seal) στην Ανταρκτική, ριλαξάρει στην παραλία  με δύο πιγκουίνους  (Gentoo Penguins) στην περιοχή  South Georgia.


ένας μπούφαλος (άγριο βουβάλι Αφρικής) δεν ενοχλείται καθόλου από το πτηνό  Oxpecker που σκαρφάλωσε στο κεφάλι του στην πεδιάδα  της σαβάνας στην Αφρική.


Ένα σκυλάκι Jack Russell Terrier έγινε φίλος με ένα μικρό κόκκινο αλεπουδάκι στη διάρκεια μιας βόλτας στο Buckinghamshire, της Αγγλίας


ένας ερωδιός (Cattle Egret - a species of Heron -) φαίνεται λάτρης του προβάτου μερινός (Merino Sheep) στην Πορτογαλία.


read more “ΦΙΛΙΕΣ σε ΟΛΑ τα ΣΧΗΜΑΤΑ και τα ΜΕΓΕΘΗ”

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΒΑ τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ με ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της ΕΕΗ ΕΕ, μετά τη συμφωνία για τις πλαστικές σακούλες, θεσπίζει κανόνες για τα πλαστικά γάντια.
Την επόμενη βδομάδα στις Βρυξέλλες  θα ψηφίσουν τις  σχετικές προτάσεις για τα λαστιχένια γάντια  πλυσίματος των πιάτων. Οι νέοι κανονισμοί  θα αφορούν την  πιστοποίηση  ότι, αυτά τα γάντια θα  αντέχουν στα πρότυπα απορρυπαντικά της κουζίνας.
Τα σχέδια αφορούν επίσης και τα θερμοάντοχα πυρίμαχα γάντια  (γάντια φούρνου σιλικόνης) που πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ ώστε να αποδεικνύεται η αντοχή τους στη θερμοκρασία  των 200 ° C περίπου.O Matthew Hancock, Business Minister στη Βρετανία υποσχέθηκε ότι, θα προσπαθήσει να   μπλοκάρει την έγκριση της οδηγίας,   γιατί θα αυξηθεί σημαντικά η αξία στα προϊόντα αυτά, που χρησιμοποιούνται ευρέως από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

  Όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά, θα πρέπει να αποσυρθούν  και να αντικατασταθούν στα ράφια, με τα νέα προϊόντα που θα πληρούν τις νέες προδιαγραφές

Η πρόταση αφορά την Personal Protective Equipment Directive.

Αναφέρει ότι «η προσωπική υγεία και η ασφάλεια αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα και οι άνθρωποι περιμένουν και απαιτούν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας στην εργασία, στο σπίτι και στον ελεύθερο χρόνο.»

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: ότι τα προϊόντα στον ανεπτυγμένο κόσμο πρέπει να καλύπτουν τα πρότυπα ποιότητας και να διασφαλίζουν την ασφάλεια των καταναλωτών.
Για παράδειγμα τα γάντια φούρνου χωρίς τις κατάλληλες προδιαγραφές μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά εγκαύματα και οι άνθρωποι να εξαπατούνται με την αγορά προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται σε ποιοτικά κριτήρια.

Πρόσθεσε ότι οι αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ υπόκεινται πάντα σε εκτενείς διαβουλεύσεις με τη βιομηχανία για την αξιολόγηση των επιπτώσεων και θα πρέπει να εγκριθούν από την πλειοψηφία των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

πηγή 23-11-14


read more “ΑΚΡΙΒΑ τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ με ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της ΕΕ”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ για ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ στη ΒΡΕΤΑΝΙΑΒρετανία. Οι πότες δεν θα επιτρέπεται να καταναλώνουν  περισσότερο από μισό λίτρο μπύρας την ημέρα (1 pint = 0.56826125 λίτρα)
Η υπουργός δημόσιας υγείας Luciana Berger (Shadow public health minister) αποκάλυψε ότι, ο νέος στόχος του εργατικού κόμματος είναι να μειωθεί το ποσοστό του πληθυσμού, που καταναλώνει ημερησίως πάνω από τη συνιστώμενη ποσότητα αλκοόλ.
αυτό σημαίνει ότι οι άνδρες θα αρκούνται σε ένα ποτήρι μπύρας ή σε ένα ποτήρι κρασί οι γυναίκες.

Η εφημερίδα Sun αποκάλυψε σήμερα  ότι,  στο ετήσιο συνέδριο της φιλανθρωπικής οργάνωσης Alcohol Concern’s , η Ms Berger μίλησε στο ακροατήριο, για την πρόταση μείωσης κατανάλωσης αλκοόλ πάνω από τη συνιστώμενη ποσότητα.

Η πρόταση επικρίθηκε από τον  Nigel Farage
(beer-drinking Ukip leader) που δήλωσε ότι «οι άνθρωποι εργάζονται σκληρά και να απολαύσουν ένα σερμπέτι στην παμπ"
Οι προτάσεις της κας Berger για να μειώσουν οι πότες, την συνήθη ημερήσια κατανάλωση αλκοόλ, ακολουθούν την κυβερνητική γραμμή μείωσης της κατανάλωσης αλκοόλ.
Η κυβέρνηση εισήγαγε ήδη την απαγόρευση  (τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο) για την πώληση αλκοολούχων ποτών με μειωμένες –κάτω του κόστους –τιμές.
Τώρα, η απαγόρευση αυτή,  είναι μία από τις αυστηρές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρήσουν τα μπαρ και τα σούπερ μάρκετ για να διατηρήσουν την άδεια διακίνησης και πώλησης αλκοολούχων ποτών στο χώρο τους.
Η πώληση αλκοολούχων ποτών με  τιμές  κάτω από τις επιτρεπόμενες,   μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή  και σε πρόστιμο £ 20.000.
Η απαγόρευση σημαίνει ότι ένα κουτί  μπύρας (με μέση δύναμη, μέση μπύρα τύπου lager με περιεκτικότητα σε αλκοόλη περίπου 4-7% αλκοόλ) δεν μπορεί να πωληθεί για λιγότερο από
40p, ενώ ένα πρότυπο μπουκάλι βότκας δεν μπορεί να πωληθεί για λιγότερο από £ 8,89.

πηγή 23-11-14
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2846345/Now-Labour-wants-stop-drinkers-having-ONE-PINT-beer-day-glass-wine-women.htmlAlcohol-related brain damage 'overlooked' says Alcohol Concern report

The term alcohol-related brain damage (ARBD) covers a range of conditions, including Wernicke-Korsakoff’s Syndrome, with a variety symptoms, including confusion, memory loss and other impaired cognitions. ARBD is a result of the physical damage that alcohol does to brain tissue, coupled with a lack of Vitamin B1, also resulting from heavy drinking.
Although less common than many other alcohol-related conditions, Alcohol Concern say ARBD represents a serious public health challenge, and remains very much overlooked and misunderstood.

read more “ΠΟΛΙΤΙΚΗ για ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ στη ΒΡΕΤΑΝΙΑ”

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΣΚΕΥΗ για το ΘΗΛΑΣΜΟ ΒΡΕΦΟΥΣ ενός ΦΥΛΟΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΑΤΟΜΟΥ


Καναδάς Winnipeg Ο Trevor MacDonald ένας τρανσέξουαλ άνδρας (female-to-male transgender man) έκανε χειρουργική επέμβαση για να μπορεί να θηλάσει το μωρό που γέννησε με τη χρήση ειδικού σωλήνα.
Όταν έμεινε έγκυος, σταμάτησε τις ορμονικές θεραπείες (τεστοστερόνης) που είχε ξεκινήσει πριν από χρόνια.
μετά τη χειρουργική επέμβαση για τη μείωση του στήθους του (αφαίρεση ιστού του στήθους), Ο Trevor φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να θηλάσει.

Μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού του, προσπαθούσε να το θηλάσει με την άντληση μικρής ποσότητας που μπορούσε να παράγει το δικό του στήθος, αλλά συμπληρωματικά και με δωρεά μητρικού γάλακτος (από τράπεζα μητρικού γάλακτος όπου δότριες προσφέρουν ποσότητα από το μητρικό γάλα τους)
ο Trevor MacDonald και ο σύντροφός του Ian απέκτησαν το πρώτο μωρό τους το 2012, ενώ ο McDonald έκανε μια διακοπή από την θεραπεία τεστοστερόνης.
τότε έμαθε ότι μπορούσε να θηλάσει μερικώς το μωρό του αλλά χρειαζόταν μια μικρή βοήθεια από μια συσκευή που ονομάζεται «supplemental nursing system ( SNS)»


ο MacDonald εξήγησε στο Huffington Post blog πως λειτουργεί το θήλαστρο ( SNS) τη στιγμή του θηλασμού.
«το ( SNS) αποτελείται από ένα μπουκάλι και από έναν σωλήνα προσαρμοσμένο σε αυτό. Βάζουμε το ένα άκρο του σωλήνα επάνω στη θηλή του μαστού και αρχίζουμε το θηλασμό, ενώ ταυτόχρονα, ανοίγουμε τη ροή του μητρικού γάλακτος στο σωλήνα. Με αυτό τον τρόπο το μωρό παίρνει το γάλα που μπορεί να αντλήσει από το γονέα του και ταυτόχρονα παίρνει το συμπλήρωμα του μητρικού γάλακτος από το μπουκάλι του ( SNS)»

«Δεν ήταν εύκολο στην αρχή. Τις πρώτες βδομάδες, χρειαστήκαμε τη βοήθεια τριών νοσηλευτών για τη σωστή τοποθέτηση του μωρού μας Jacob.  Εξαντληθήκαμε πάνω στην προσπάθεια να γίνει σωστά ο θηλασμός στη διάρκεια τόσο της μέρας όσο και της νύχτας.  Τώρα μπορώ να τον θηλάσω μέχρι να κοιμηθεί, ή για να τον βοηθήσω να ηρεμήσει, εάν κάτι τον ενόχλησε»

Από τότε τα πράγματα βελτιώθηκαν τόσο πολύ, που
πριν από λίγες βδομάδες,  ο MacDonald και ο σύντροφός του απέκτησαν και το δεύτερο μωρό τους και θα ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία για το θηλασμό του.  Για τη δεύτερη εγκυμοσύνη δεν υπάρχουν αρκετές κοινωνικές και ιατρικές αναφορές για να καθοδηγήσουν τους γονείς.


Από την πρώτη εγκυμοσύνη του, ο MacDonald διατηρεί ένα πολύ επιτυχημένο blog αφιερωμένο στους trans parents, αλλά και στους πιθανούς trans parents, σχετικά με την εγκυμοσύνη, τη γέννηση και το θηλασμό των παιδιών τους. το blog ονομάζεται milkjunkies.net
http://www.milkjunkies.net/2013/05/trans-women-and-breastfeeding-personal.html
Breastfeeding and parenting from a transgender perspective.

Πηγή 20-11-14
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2842024/Meet-transgender-dad-gave-birth-removing-breasts-BREASTFEEDS-using-special-tube.html
With Dr. Newman, author of Dr. Jack Newman's Guide to Breastfeeding
read more “ΣΥΣΚΕΥΗ για το ΘΗΛΑΣΜΟ ΒΡΕΦΟΥΣ ενός ΦΥΛΟΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΑΤΟΜΟΥ”