Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2009

"Belomorska Macedonia", an Irredentist term being used by Skopjan activists in Greece

Οι ασχολούντες με το Μακεδονικό σίγουρα έχουν διαπιστώσει ότι οι Σκοπιανοί στην Ελλάδα πλέον ανοίγουν blogs προκειμένου να «διαφημίσουν» και στα Ελληνικά την ακραία αλυτρωτική τους προπαγάνδα. Έτσι εκτός από το ΜΑΚΙΒΕ και το Macedonian Abecedar έχουμε και το νέο blog με την ονομασία Belomorska Macedonia. Ενδιαφέρον έχει να δούμε την ιστορία αυτού του ονόματος μιας και πολλοί ίσως να μην την γνωρίζουμε.

Στην Ελλάδα ο όρος Belomorska έγινε γνωστός κατά τα έτη 1941-1944 όταν τα εδάφη της Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης (πλην Αλεξανδρούπολης) ήταν υπό «βουλγαρική διοίκηση» κατά παραχώρηση των Γερμανών, οι οποίοι και ουσιαστικά τις κατέλαβαν. Ο όρος αυτός που μεταφράζεται στα Ελληνικά ως «Διοίκηση Αιγαίου» ή «Αιγαιΐς» χρησιμοποιούνταν από τους Βουλγάρους με σκοπό να υποδη­λώσει μεν γεωγραφικά την ίδια περιοχή, αλλά ως διοικητική περιφέρεια της Βουλγαρίας, με την έννοια που έδωσε σε αυ­τήν η βουλγαρική πλευρά και όπως ίσχυσε στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία. Οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται στη μετάφραση κάποιων διοικητικών και νομικών αποφάσεων του βουλγαρικού κράτους και αποτελούν μετάφραση του βουλγαρικού όρου Belomorie. [1]

Ο όρος αυτός είναι μία διάδοχη κα­τάσταση του ευρύτερου γεωγραφικά βουλγαρικού όρου Εgeiska Makedoniia (Μακεδονία του Αιγαίου), ο οποίος καλύ­πτει όλο το τμήμα της ελληνικής Μακεδονίας και ο οποίος μετά τον πόλεμο χρησιμοποιείται από την πνευματική και πολιτική ηγεσία της FYROM. Ο όρος Belomorie επινοήθηκε α­πό τους Βούλγαρους επιστήμονες-γεωγράφους της εποχής του πολέμου για να αποδώσει αρχικά τη γεωγραφική περιοχή μεταξύ του Θερμαϊκού κόλπου και του κόλπου της Αλεξαν­δρουπόλεως, κατ’ αντιστοιχίαν των άλλων δύο περιοχών που «κατείχε» η Βουλγαρία κατά την περίοδο αυτή -της Δοβρουτσάς και της περιοχής της Νότιας Γιουγκοσλαβίας που είχαν επίσης συγκεκριμένα διακριτά ονόματα . Στη συνέχεια περιορίστηκε εκ των συνθηκών στο να προσδιορίζει τη συγκεκριμένη περιοχή μεταξύ του ποταμού Στρυμόνα και της γραμμής Αλεξανδρουπόλεως-Σβίλενγκραντ. [2]


Καθίσταται λοιπόν τότε σαφής η προ­σπάθεια των Βουλγάρων πολιτικών και πνευματικών ηγετών να εξοικειώσουν το βουλγαρικό λαό στις δυνατότητες και τις συνθήκες της συγκυρίας, επαναπροσδιορίζοντας γεωγραφικά και γλωσσικά τις εκάστοτε βουλγαρικές «ιστορικές και εθνι­κές αλύτρωτες πατρίδες». Σήμερα τους Βουλγάρους τους αντικατέστησαν οι «Makedonskiot nacionalnosti» της FYROM.

Έτσι βλέπουμε πλέον οι Σκοπιανοί ακτιβιστές (οι οποίοι διαφημίζουν και την Φιλελεύθερη Συμμαχία όπου βρίσκουν και οι οποίοι τα έχουν σπάσει ως φαίνεται με τους Σκοπιανούς του Ουράνιο Τόξου) χρησιμοποιούν πλέον ανοιχτά όρους οι οποίοι φυσικά θυμίζουν την Βουλγαρική κατοχή στην Ελλάδα αλλά και τις Βουλγαρικές συμμορίες τύπου Οχράνα που όργωναν την Μακεδονία και εκτελούσαν Έλληνες υπό την κάλυψη του Γερμανικού Ναζισμού αλλά και του Ιταλικού φασισμού.

Άραγε η Φιλελεύθερη Συμμαχία γνωρίζει ότι στελέχη της χρησιμοποιούν τέτοιους ακραίους εθνικιστικούς διοικητικούς ορισμούς προκειμένου να διασπείρουν την επεκτατική τους προπαγάνδα ?

Σημειώσεις

[1]-
Η βουλγαρική κατοχή στην Αν. Μακεδονία και Θράκη (1941-1944), Ξανθίππη Κοτζαγεώργη-Ζυμάρη,2002, ΙΜΧΑ, σελ 14

[2]- D. Jaranov, «Balgarskoto Belomorie kato geografsko poniatie» (Η βουλγαρική Αιγαίΐς ως γεωγραφική έννοια), Belomorski pregled 1942, n. 1, 1-10

Πηγή:
Akritas Blog

Το κείμενο στα Αγγλικά.

Those involved with the Macedonian issue have surely ascertain that Skopjans in Greece are creating blogs in order to “advertise” also in Greek language, their Irredestist Propaganda. So except MAKIBE and Macedonian Abecedar, we have currently a new Blog entitled “Belomorska Macedonia”. Its interesting to analyze the history of this name since not many of us acknowledge it.

In Greee the term Belomorska became known between 1941-1944 when the territories of West Macedonia and Thrace (Minus Alexandroupolis) was under “Bulgarian administration” on assignment of Germans, who were the ones that essenially captured it. That term which is being translated in Greek as «Aegean Administration” or “Aigaeis” was being used by Bulgarians with aim to indicate on one hand this area geographically but on the other hand as an administrative district of Bulgaria, in the sense which was given by Bulgaria and was applied in the particular historical coincidence. These terms are in use in the translation of some Administrative and Juridical decisions of the Bulgarian State and form a translation of the Bulgarian term Belomorie. [1]

This term is a successive situation of the broader geographically Bulgarian Term Εgeiska Makedonia (Μακεδονία του Αιγαίου), which covers the entire part of Greek Macedonia while after the war it is applied by the intellectual and political leadership of FYROM. The Term Belomorie was invented by the Bulgarian scientists/geographers of the war Period in order to attribute the geographical area between Thermaic gulf and the gulf of Alexandroupolis, corresponding to the other 2 areas that Bulgaria “occupied” during this period- Dobroutsa and the area of South Jugoslavia which had also distinct names. In the aftermath it was reduced under circumustances to define the specific area between the river Strymon and the line Alexandroupolis-Svilengrand. [2]

So it is sorted out the attempt of the Bulgarian Political and Intellectual leadership to familiarize the Bulgarian population to the capabilities and circumustances, by redefining geographically and linguistically the contemporary Bulgarian “historical and national Irredentist homelands”. Today the Bulgarians were substistuted by the «Makedonskiot nacionalnosti» of FYROM.

So we witness the Skopjan activists (who also advertise the ”Liberal Alliance” - “Φιλελεύθερη Συμμαχία” whenever they can) are using anymore openly, terms that naturally remind the Bulgarian occupation in Greece and the Bulgarian gangs, of Ochrana Style that went all over Macedonia and murdered brutally Greeks under the shield of German Nazism but also Italian Fascism.
As a matter of fact, is the “Liberal alliance” aware that some of its members are using such Ultra-Nationalistic Administrative Definitions in order to promote their expansionistic Propaganda??

Notes:

[1]-Η βουλγαρική κατοχή στην Αν. Μακεδονία και Θράκη (1941-1944), Ξανθίππη Κοτζαγεώργη-Ζυμάρη,2002, ΙΜΧΑ, σελ 14

[2]- D. Jaranov, «Balgarskoto Belomorie kato geografsko poniatie» (The Bulgarian “Aigaeis” as a geographical term), Belomorski pregled 1942, n. 1, 1-10

*Source: Akritas Blog

Δική μας Πηγή:history-of-macedonia

Δεν υπάρχουν σχόλια: