Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

ΤΑΥΡΟΜΑΧΙΕΣ στον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της ΕΕ για το 2013

Σύμφωνα με την  ekstrabladet  το  σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013  εξασφαλίζει στην Ισπανία τις επιδοτήσεις στους γεωργούς που εκτρέφουν ταύρους για ταυρομαχίες.
Ενώ το Συμβούλιο προτείνει περικοπές επί  του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βουλιάζουμε στο χρέος,  για την Ισπανία εγκρίθηκαν πέντε εκατομμύρια δανικές κορώνες (περίπου 670.000 ευρώ) για επιδότηση γεωργών που εκτρέφουν ταύρους.

Αν και η επιδότηση αφορά εκτροφή βοοειδών, στην πράξη η εκτροφή αρσενικών μοσχαριών αφορά τα ζώα εκείνα που προορίζονται για το αιματηρό θέαμα των ταυρομαχιών.

Ιδιαίτερα επικριτικός  υπήρξε ο Dan Jørgensen (S), που προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την καλή διαβίωση των ζώων.

Αν και μεγάλο τμήμα του κοινοβουλίου πρότεινε να σταματήσει η επιδότηση στους γεωργούς που εκτρέφουν ταύρους, η πρόταση αυτή καταψηφίστηκε.

 Η  ekstrabladet γράφει και για την οικονομική στήριξη στην Ελλάδα.  
«στην Ευρώπη που βυθίζεται στο δημόσιο χρέος οι τονωτικές ενέσεις για το έλλειμμα της Ελλάδας και της Ισπανίας συνεχίζονται  περισσότερο από ποτέ»

 23-10-12      EU vedtager millionstøtte til tyrefægtning
Εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης της Ισπανίας στην πρόσφατη ιστορία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να υποστηρίξει την εκτροφή των ταύρων που χρησιμοποιούνται σε ταυρομαχίες.
πηγή
http://ekstrabladet.dk/nyheder/article1850796.ece


συνεδρίαση της Τρίτης 23 Οκτωβρίου 2012

P7_TA-PROV(2012)0359  Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013    (A7-0311/2012 - Εισηγητές: Giovanni La Via, Derek Vaughan )
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013
πηγή
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+20121023+SIT-01+DOC+WORD+V0//EL&language=EL


EU support for jobless in Germany, France, Spain, Netherlands, Ireland, Sweden, Denmark
Plenary Session Budget − 23-10-2012
http://www.europarl.europa.eu/news/el/pressroom/content/20121019IPR54027/html/EU-support-for-jobless-in-seven-EU-countries
Σχετική μας ανάρτηση
Οι ΤΑΥΡΟΜΑΧΙΕΣ της ΝΤΡΟΠΗΣ στο βιβλίο Guinness
πηγή
http://hellenicrevenge.blogspot.com/2009/01/guinness.html

25 Ιουνίου 2008    Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
 υποβολή: Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)  προς την Επιτροπή
Θέμα:
Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στις ταυρομαχίες
Λαμβάνει ο κλάδος των ταυρομαχιών απευθείας χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ;

Με ποιον τρόπο θεωρεί η Επιτροπή ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται για την κατασκευή και την αποκατάσταση των υποδομών που φιλοξενούν θεάματα βασανισμού και θανάτου ζωντανών οργανισμών, συμβάλλουν στην ανάπτυξη που επιδιώκεται μέσω του συγκεκριμένου Ταμείου;

Οι ταυρομαχίες λαμβάνουν κοινοτικές επιδοτήσεις που προορίζονται για τα βοοειδή εντατικής εκτροφής μέσω των ενισχύσεων που προέρχονται από την ΚΓΠ
Οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν ότι, κατά τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των πολιτικών στον τομέα της γεωργίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ανάγκες της καλής διαβίωσης των ζώων ως όντων που αισθάνονται. Οι οδηγίες σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία προβλέπουν απαιτήσεις στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων και ορίζουν ότι τα ζώα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποφέρουν, να πονούν ή να ταλαιπωρούνται.
Εκτιμά η Επιτροπή ότι η χορήγηση επιδοτήσεων στους εκτροφείς ταύρων που συμμετέχουν σε ταυρομαχίες θίγει τα εν λόγω κείμενα;Στις αρχές του 2006, η Επιτροπή ενέκρινε ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων για την περίοδο 2006-2010 (COM(2006)0013).
Δεν θεωρεί η Επιτροπή ότι η ενίσχυση μιας ιδιωτικής δραστηριότητας που συνίσταται στον βασανισμό και στη θανάτωση των ζώων θα μπορούσε να στρέφεται ενάντια στο εν λόγω σχέδιο;
πηγή
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-3581+0+DOC+XML+V0//EL6 Μαρτίου 2009            E-1469/09
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Charles Tannock (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Θέμα: Επιδοτήσεις της ΕΕ για εκτροφείς ταύρων που προορίζονται για ταυρομαχίες        
Η κοινή γνώμη στην Ευρώπη αντιτίθεται σθεναρά και ολοένα περισσότερο στις ταυρομαχίες. Ενώ το 67 % των Ισπανών δεν ενδιαφέρεται για τις ταυρομαχίες (δημοσκόπηση της Gallup, Σεπτέμβριος 2008), το 89 % των βρετανών πολιτών ουδέποτε θα πήγαινε να δει μια ταυρομαχία (δημοσκόπηση της ComRes η οποία της ανατέθηκε από τη League Against Cruel Sports, Απρίλιος 2008).

Η Επιτροπή έως τώρα δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να δημοσιεύσει οιαδήποτε στοιχεία σχετικά με τις οικονομικές ενισχύσεις που δίδονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τους εκτροφείς ταύρων ταυρομαχιών∙ όμως πρόσφατα άρθρα στον Τύπο του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρουν ότι η ΕΕ εξακολουθεί να χορηγεί επιδοτήσεις στην ισπανική βιομηχανία της ταυρομαχίας και οι πληρωμές ανέρχονται ετησίως σε 30 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 27 εκατομμύρια λίρες στερλίνες). Για πολλούς ψηφοφόρους του Ηνωμένου Βασιλείου είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται για την επιδότηση ενός αμφιλεγόμενου αιμοσταγούς σπορ όπως η ταυρομαχία, που είναι παράνομη στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Θα δημοσιοποιήσει η Επιτροπή, προς όφελος της μέγιστης διαφάνειας, όλες τις πληρωμές που έχουν δοθεί σε εκτροφείς ταύρων, και τι σχέδια υπάρχουν, αν υπάρχουν, για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων της ΕΕ για αυτό το αιμοσταγές σπορ μέσω τέτοιων επιδοτήσεων;
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2009-1469+0+DOC+XML+V0//EL

Δεν υπάρχουν σχόλια: