Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΦΩΤΟ)

Ἀγαπητοὶ,

Μοῦ προξένησε μεγίστη πίκρα τὸ γεγονὸς ὅτι μικρὸς μόνον ἀριθμὸς «ἐλευθέρων ἰστοτόπων» ἐπαρουσίασεν τὴν ἐπώνυμον καταγγελλίαν περὶ «τοῦ τεμαχισμοῦ τῆς Μεσσηνίας εἰς φέουδα» ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς λεγομένης «τουριστικῆς ἀναπτύξεως».

Βεβαίως, ὁ γράφων οὐδὲ θὰ σᾶς ὑποδείξει οὐδὲ θὰ ἀπαιτήσει τὴν δημοσίευσιν τῆς καταγγελίας, ἡ ὁποία σᾶς ἐπαναπροωθεῖται μὲ συνημμένας ὁσρισμένας χαρακτηριστικὰς φωτογραφίας, μαζὶ μὲ μία φωτογραφία του γράφοντος φέρουσα τὸ ὄνομα: «ioannis.tif»

Θὰ ἦτο ὅμως ἐνδιαφέρον διὰ τὸν «γραφικὸν», πλὴν μαθητὴν τοῦ συγχρόνου «κρυφοῦ σχολείου» τῆς ὀρθῆς, κατὰ τὸ δυνατὸν, Ἑλληνικῆς γλώσσης, νὰ γνωρίζῃ τοὺς λόγους ἀποῤῥίψεως τοῦ αἰτήματος δημοσιευσέως τῆς καταγγελίας.

Παρακαλεῖσθε νὰ μᾶς γνωρίσετε τὸν λόγον ἀρνήσεως δημοσιεύσεως του θέματος, γνῶσις ἀπαραίτητος γιὰ τὴν ἀποφυγὴν ἰδίων σφαλμάτων εἰς τὸ μέλλον, ὡς:

1.       Μὴ ὲνδιαφέρον θέμα
2.       Ἀπαράδεκτη γλῶσσα
3.       Ἀσαφὴς καταγγελλία
4.       Ἀνορθόγραφον κείμενον
5.       Θέμα ἐκτὸς ὕλης ἱστοσελίδος
6.       Κλπ. Κλπ. Κλπ.

Μὲ ἐκτίμηση,
Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος

ΥΓ. Τὴν περίοδον τῆς «καθαρευούσης» ἡ διδαχὴ καὶ γραφὴ εἰς τὴν δημοτικὴν ἦτο ἐλευθέρα.
Σήμερον, εἰς τὴν περίοδον τῆς πλέριας δημοκρατίας, οἱ «καθαρευουσιάνοι» τελοῦμεν ὑπὸ διωγμὸν.
Ἀπτὴ ἀπόδειξις πρὸς τοὺς ἀμφισβητούντας τὴν ὕπαρξιν τοῦ «κρυφοῦ σχολείου» κατὰ τὴν περίοδον τῆς ὀθωμανικῆς (καὶ ὄχι Τουρκικῆς - ὄρα Χειλάκη – Ποῖοι Τοῦρκοι) κατοχῆς, ὅταν τοῦτο ὑφίσταται ἀακόμη καὶ κατὰ τὴν περίοδον τῆς, κατὰ τὰ ἄλλα, πλέριας δημοκρατίας.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΜΕ:

Μεσσηνία – Τόπος ἀναγεννήσεως κοτσαμπάσηδων, μπέηδων, ἡγεμόνων καὶ φεουδαρχῶν


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: