Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

To Εγγραφο Υποταγής της Συνόδου. Γιατί μετέφρασαν τις “εγγυήσεις” στο ηπιότερο “ασφάλεια”

netakias.wordpress.com

To αγγλικό κείμενο γράφει :

14. Credit enhancement will be provided to underpin the quality of collateral so as to allow its continued use for access to Eurosystem liquidity operations by Greek banks

Στο Ελληνικό Γράφει :

14. Η πιστωτική ενίσχυση θα παρασχεθεί για να στηρίξει την ποιότητα της παροχής ασφάλειας προκειμ ένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω χρήση της για την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις πράξεις εξασφάλισης ρευστότητας του Ευρωσυστήμ ατος.

netakias

Δεν υπάρχουν σχόλια: