Κυριακή, 12 Μαΐου 2019

Κοινοβουλευτική ερώτηση για απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ της χρήσης άγριων ζώων σε τσίρκο

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
Mark DEMESMAEKER
Belgium - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgium)
1 Φεβρουαρίου 2019
Ε-000607-19
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000607-19
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Eleonora Evi (EFDD), Bart Staes (Verts / ALE), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Younous Omarjee (GUE / NGL), Julie Ward Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Waitz (Verts / ALE), Isabella Adinolfi (EFDD), John Flack (ECR), Isabella De Monte (S & D), Mark Demesmaeker (ECR), Pascal Durand (Verts / ALE), Keith Taylor (Verts / ALE) (GUE / NGL), Benedek Jávor (Verts / ALE), Dario Tamburrano (EFDD), Alex Mayer (S & D), Stefan Eck (GUE / NGL), Ivo Vajgl (ALDE), Heidi Hautala (S & D), Marilla Milesi (S & D), Tilly Metz (Verts / ALE), Karin Kadenbach (S & D), Sirpa Pietikäinen (PPE)

 Θέμα: Απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ της χρήσης άγριων ζώων σε τσίρκο για λόγους δημόσιας ασφάλειας και υγείας, υγείας ανθρώπων και ζώωναναμένεται
 Απάντηση γραπτώς 

Η χρήση ζώων σε τσίρκο έχει συνέπειες για τη δημόσια ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.

Η ανεπάρκεια των δομών στις οποίες φυλάσσονται τα ζώα, η εγγύτητα των τσίρκων στις αστικές περιοχές και οι ελλείψεις των μέτρων ασφαλείας οδηγούν συχνά σε ατυχήματα (1) .

Επιπλέον, εξαιτίας της τρομακτικής φύσης των τσίρκων, τα ζώα πρέπει να αντέξουν μακρά ταξίδια και συνεχείς μετεγκαταστάσεις, ξοδεύοντας πολύ χρόνο σε φορτηγά και μικρά κλουβιά ως αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος εξάπλωσης ασθενειών και ατυχημάτων κατά τη μεταφορά τους.

Αυτές οι ανησυχίες επιδεινώνονται από την έλλειψη εναρμόνισης. Είκοσι δύο κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει περιορισμούς, μερική ή πλήρη απαγόρευση, όπως και πολλοί δήμοι. Ωστόσο, πρέπει να δέχονται τσίρκο με ζώα που περνούν από το έδαφός τους.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθούν σε αυτό το πλαίσιο οι ανησυχίες για την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και η έλλειψη εκπαιδευτικής αξίας των επιδόσεων που αφορούν ζώα και η έλλειψη

  υποστήριξης από τους πολίτες της ΕΕ για τη χρήση άγριων ζώων σε τσίρκο (2) .

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω:
1. Προτίθεται η Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για απαγόρευση της χρήσης άγριων ζώων σε τσίρκο σε όλη την ΕΕ;
2. Μπορεί η Επιτροπή να διευκρινίσει εάν τα τσίρκα που χρησιμοποιούν άγρια ​​ζώα λαμβάνουν οποιαδήποτε στήριξη μέσω προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ;

(1) Πηγή: http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/E4A-Circus_Report-Digital-OK-v2.pdf?utm_source=PDF&utm_campaign=CircusReport
(2) https://www.change.org/p/european-union-ban-wild-animals-in-circuses

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000607_EN.html

η "απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
11 Απριλίου 2019
Ε-000607/2019 (ASW)
Απάντηση του Αντιπροέδρου Katainen εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αναφορά ερωτήματος: E-000607/2019

1. Η Επιτροπή δεν εξετάζει τυχόν νομοθετική πρόταση για απαγόρευση της χρήσης άγριων ζώων σε τσίρκο σε όλη την ΕΕ, διότι το ζήτημα αυτό εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

2. Η Επιτροπή δεν γνωρίζει προγράμματα χρηματοδότησης που απευθύνονται σε τσίρκα. Τα περισσότερα κράτη μέλη διαχειρίζονται τα περισσότερα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, στο πλαίσιο ευρύτερων θεμάτων που σχετίζονται με τις πολιτικές της Ένωσης όπως η γεωργία, το περιβάλλον, η ανάπτυξη, η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: