Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009

Αυτή η τοποθέτηση δεν πρέπει να περάσει:


Η αθλιότητα δεν πρέπει να περάσει.

Εκείνοι που αποφάσισαν στην τοποθέτηση σε καίρια θέση του ελληνικού υπουργείου (πρώην εθνικής) παιδείας ένος ατόμου που εκφράζει απόψεις που είναι σε κάθετη αναντιστοιχία με το δημόσιο αίσθημα και την ιστορική αλήθεια, ενός ατόμου που κατέλαβε θέση πανεπιστημιακού δασκάλου με αμφισβητούμενες διαδικασίες και που συναγελάζεται επί σειράν ετών με άτομα της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα και εγκάθετους του Σόρος, θα πρέπει να λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό.
Η λαϊκή εντολή δίδεται σε ένα κόμμα, με βάση το πρόγραμμα και τις προεκλογικές δεσμεύσεις.
Ποτέ και πουθενά δεν αναφέρθηκε προεκλογικά ότι το κυβερνόν κόμμα θα τοποθετήσει σε τόσο καίρια θέση ένα άτομο με απόψεις εκ διαμέτρου αντίθετες με την ιστορική πραγματικότητα και το δημόσιο αίσθημα.
Η κοινωνία και ο ελληνικός λαός πρέπει να αντιδράσει.
Περιμένουμε ανάληψη πρωτοβουλίας από κάποιον φορέα.

1 σχόλιο:

Evangelos Rigos είπε...

An American, George Horton, vs. a "Hellene", Θάλεια Δραγώνα.

«Οι Έλληνες τού Σήμερα – 1907» vs «Τι είν’ η Πατρίδα μας;

Παραθέτομεν σήμερον κατά πιστήν μετάφρασιν, ένα εκ τών κυριωτέρων λόγων τού πολυτίμου τής Ελλάδος καί τών Ελλήνων φίλου κ. Γεωργίου Χόρτων.

Ο κ. Γεώργιος Χόρτων, κατά τήν ανά τάς Ηνωμένας Πολιτείας φιλελληνικήν αυτού εκστρατείαν, ωμίλησε τε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α ε π τ ά φοράς εις ισαρίθμους περίπου πόλεις τής Συμπολιτείας, ενώπιον εκλεκτών καί πολυαρίθμων πάντοτε ακροατηρίων, συνοδεύων τάς διαλέξεις δι’ εικόνων, παριστασών σκηνάς εκ τού βίου τών νεωτέρων Ελλήνων.

“Ατλαντίς», 14 Δεκεμβρίου 1907

George Horton

Greeks of Today - 1907Tο παραμύθι κατά


κ. Θάλεια Δραγώνα.

«Τι είν΄ η Πατρίδα μας;» σελ. 16.


… Η Ελληνική Εθνική Ταυτότητα δεν υπήρχε πριν από τον 19ο αιώνα. Δημιουργήθηκε έξωθεν σε μια εποχή έντονου εθνικισμού, αποικιοκρατίας και επεκτατικού ιμπεριαλισμού. Κοντολογίς, κάποιοι από το εξωτερικό μας είπαν τον 19ο αιώνα ότι είμαστε Έλληνες κι εμείς το δεχτήκαμε για να τα κονομήσουμε, πουλώντας το παραμύθι ότι είμαστε απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων…Consul General George Horton

«Greeks of Today – 1907»

σελίς 134

"Εν τούτοις οι Έλληνες οικούσι κλασσικήν γήν, ομιλούσι γλώσσαν στενώς συγγενή πρός τήν τών Ελλήνων τής αρχαιότητος, πολλά τών οποίων χαρακτηριστικά καί ιδιότητας κέκτηνται."


σελίς 134

"Σκοπός τής διαλέξεως ταύτης είνε εν μέρει όπως δεχθή ότι οι νύν κάτοικοι τής Ελλάδος είνε πάντη άξιοι τών μεγάλων προγόνων των."

σελίς 135

"Η γλώσσα τών Ελλήνων είνε επίσης απόδειξις τής γνησιότητος τής φυλής, αποτελεί δέ αδιάσπαστον άλυσιν ενούσαν τούς Έλληνας τής σήμερον μετά τής αρχαιότητος. Είνε αληθές ότι η νεωτέρα Ελληνική δέν είναι η γλώσσα τού Αισχύλου, ουδέ ακόμη τού Λουκιανού, αλλ’ είνε προϊόν τής φυσικής καί βαθμιαίας εξελίξεως τής αρχαίας γλώσσης. Όταν είς λαός απορροφάται ή εκλείπει, η γλώσσα του είτε εκλείπει είτε παραμένει εν ωρισμέναις εκφράσεσι τής γλώσσης τών κατακτητικών λαών, ως στήμων ή υφάδιον τής νέας γλώσσης. Η Ελληνική συνεχώς ομιλείται υπό μεγάλων κοινοτήτων από τής αρχαιοτάτης ιστορικής περιόδου μέχρι τής σήμερον. "


σελίς 135

"Αι ξενικαί λέξεις εν τή Ελληνική ως ομιλείται σήμερον είνε παραδόξως ολίγαι, λαμβανομένης υπ’ όψιν τής ιστορίας τού λαού, τό γεγονός δέ τούτο μόνον είνε απόδειξις, ότι οι Έλληνες πρέπει νά ενέμειναν κατά μέγα μέρος εις εαυτούς, καί δέν απερροφήθησαν υπό τών επιδρομέων τής Ελλάδος, καί εις τάς άλλας Ελληνικάς χώρας. "

σελίς 136

"Κατά τούς αρχαίους χρόνους, ο Οδυσσεύς ως απεικονίζεται εν τή Οδυσσεία, εθεωρείτο ως ο τύπος τού Έλληνος. Ο Οδυσσεύς ήτο η ενσάρκωσις τού ριψοκινδύνου πνεύματος, πλάνης, όστις ανηγγέλλετο από καιρού εις καιρόν ως ακουόμενος εις απομεμακρυσμένον σημείον, φορτωμένος μετά πλουσίας λείας. Ήτο τολμηρός, ευλογοφανής, πολύλογος, εν ανάγκη πανούργος, ικανός νά εξέλθη τών επικινδυνωτάτων δυσχερειών. Εταξείδευσε μακράν, εν τούτοις αείποτε επόθει τήν γενέτειραν αυτού νήσον, εις ήν ήλπιζε νά επιστρέψη επί τέλους. Ήτο βαθέως θρησκευτικός, υιϊκός καί καλός γονεύς. Τό πνεύμα τού Οδυσσέως φέρει τόν Έλληνα τής σήμερον εις τάς απωτάτας γωνίας τής υφηλίου."

σελίς 152

"Αλλ’ ίσως γραφίς, ικανωτέρα τής εμής, θέλει ημέραν τινά περιγράψει προσηκόντως τήν ενδιαφέρουσαν καί ωραίαν ταύτην χώραν, τήν Μητέρα τού πολιτισμού, ή κάλλιον ειπείν, ίσως τίς τών παρόντων ενταύθα θέλει επισκεφθή τήν χώραν τού Περικλέους καί τού Τρικούπη, τού Θεμιστοκλέους καί τού Κανάρη, τού Λεωνίδα καί τού Μάρκου Μπότσαρη, τού Πινδάρου καί τού Σολωμού, τού Αριστοφάνους καί τού Σουρή, τής Σπαρτιάτιδος μητρός ήτις είπεν εις τόν υιόν της όπως επιστρέψη μετά τής ασπίδος του ή επ’ αυτής («ή τάν ή επί τάς»)"


Σημείωσις

-----------

Μπορείτε νά προμηθευθήτε τό βιβλίο «Οι Έλληνες τού Σήμερα-1907» ηλεκτρονικά από τό βιβλιοπωλείο τού Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου (HEC)

στό www.greece.org/bookstore, ή από τό βιβλιοπωλείο INFOGNOMON, Φιλελλήνων 14, Πλ. Συντάγματος.