Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011

Νέα διευκόλυνση στους …απόρους με τα κότερα..!!

Δημοσιεύθηκε σήμερα η παρακάτω απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Κου Π. Οικονόμου, η οποία προβλέπει (πλήρες το κείμενο)

«Παράταση προθεσμίας για την υπαγωγή στην ειδική ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄) Αριθμ. Δ17Ε 5040837 ΕΞ 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄) και ιδιαίτερα την παράγραφο 9 αυτού.
2. Την αριθ. Υ. 350/08.07.2011 (ΦΕΚ Β΄1603/11.07.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.
3. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 περίπτωση α) του άρθρου 19 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄) παρατείνεται έως τις 14/11/2011.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡ.1 α ΤΟΥ Ν. 4002/2011..;


Τι άλλο, από το να απαλλάσσει από τα πρόστιμα τους φοροφυγάδες με τα κότερα, που είχαν αποκτήσει ως επαγγελματικά και είχαν απαλλαγεί παράνομα από το Φ.Π.Α. και έπαιρναν πετρέλαιο αφορολόγητο..!!!! και έκαναν βέβαια κρουαζιέρες στα νησιά εις «υγειά των κορόιδων» μισθωτών και συνταξιούχων.!!! και τα πουλάκια μου, δεν ….πρόλαβαν να υπαχθούν στην χαριστική αυτή διάταξη του Νόμου, ώστε να τα δηλώσουν και να πληρώσουν το Φ.Π.Α. χωρίς πρόστιμο και το φόρο πετρελαίου χωρίς τις προσαυξήσεις, ως λαθρέμποροι και βέβαια να απαλλαγούν από τα ποινικά.! Όμως, τέτοια ευαισθησία, δεν δείχνει το Υπουργείο Οικονομικών στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, με τα κάθε είδους χαράτσια που ούτε παράταση παίρνουν, ούτε απαλλαγή, αλλά θα τους κόβουν και το ρεύμα..!! Σαν δεν ντρεπόμαστε λέω εγώ.!
Για του λόγου το αληθές, αυτούσιο το άρθρο 19 παρ.1 του νόμου με τις υπογραμμίσεις δικές μας.
« Αρθρο 19. Ειδικές ρυθμίσεις για την καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής»
«Για επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 2743/ 1999 (Α΄ 211), τα οποία έχουν εισαχθεί ή αποκτηθεί με απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για τα οποία η χορηγηθείσα κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια επαγγελματικού πλοίου έπαυσε ή παύει με οποιονδήποτε τρόπο να ισχύει, δεν οφείλονται τέλη εκπροθέσμου καταβολής, πρόστιμα και προσαυξήσεις και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία λόγω της χρησιμοποίησης των πλοίων αυτών για ιδιωτικούς σκοπούς εφόσον:
α) υποβάλει ο ενδιαφερόμενος έως τις 30.9.2011 αίτηση για την υπαγωγή του στην παρούσα ρύθμιση και
β) καταβάλλει εφάπαξ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της ως άνω αίτησης τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας του σκάφους και τους φόρους που αναλογούν στα καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά εφόδια για τους οποίους το σκάφος έτυχε απαλλαγής.
Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων.»

Και πάλι, ντροπή τους…!!!

Γιώργος Μητροπέτρος

Οικονομολόγος

Πρόεδρος ΕΠΚΑ-ΣΤΕ


halkida.tv

Δεν υπάρχουν σχόλια: